GDPR Adatkezelési tájékoztató – IF BUSINESS CLASS

Igényesférfi.hu Igényesférfi.hu | 2021.10.20 | Olvasási idő: 27 perc

 

GDPR ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – IF BUSINESS CLASS


Az Igényesférfi.hu online életmód magazin (Honlap) és kapcsolódó IF BUSINESS CLASS klub szolgáltatásainak (Klub) használatáról

érvényes: 2020. szeptember 1. napjától

A ​www.igenyesferfi.hu weboldalon elérhető ​Igényesférfi.hu online magazint (Honlap) üzemeltető ​IF-Group Kft. adatkezelő (Szolgáltató) a Honlapon regisztráló Előfizetők/ Felhasználók és szerződéses partnerei személyes adatait kezeli.

Ez a tájékoztató az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (angol rövidítéssel GDPR/General Data Protection Regulation) szabályainak megfelelően készült.
Jelen nyilatkozatával az adatkezelő (Szolgáltató) tájékoztatja az Előfizetőket/Felhasználókat és a szerződéses Partnereit az adatkezelési gyakorlatáról és arról, milyen jogok állnak az érintettek rendelkezésére a személyes adataik védelmében az adatkezelés során. Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) az azonosítható természetes személyek (ú.n. „érintettek”) személyes adatainak a kezelésével kapcsolatos szabályokat tartalmazza, ide tartoznak a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek képviseletében, vagy kapcsolattartóként eljáró természetes személyek adatai is.
Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Jelen adatkezelési tájékoztatóban adatkezelő, szolgáltató megnevezés alatt az IF-Group Kft-t, Felhasználó alatt az előfizetőt és vagy a felhasználót kell érteni.
Az adatkezelő tevékenysége keretében az érintetek különösen a következők:
– az előfizetők,
– a felhasználók,
– a honlaphoz kapcsolódó szolgáltatások szerződéses partnerei.
Az adatbázisban szereplő adatok pontosak kell, hogy legyenek, ezért az adatkezelő felhívja a Felhasználókat, hogy az adatok megváltozását 3 napon belül jelentsék be az Adatkezelő számára, a kapcsolattartásra megjelölt i​ nfo@igenyesferfi.hu​ e-mail címen!
Az adatkezelő Szolgáltató adatai a következők:
1
IF-Group Kft.​ (Cím: 1114 Budapest, Bartók Béla út 76. 1. em. 2., Adószám: 26731715-2-43, Cégjegyzékszám: 01-09-341714)
E-mail: info@igenyesferfi.hu
Telefon: 00 36 20 394 3222
A Felhasználó a Honlapon az „Adatvédelmi tájékoztató” linkre kattintva elérheti az adatvédelmi tájékoztatót. A Felhasználó az adatkezelési tájékoztató ismeretében az [ ] ablak bejelölésével
– nyilatkozik, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismerte, megértette és
– a “Feliratkozom” gombra kattintással pedig hozzájárul személyes adatai kezeléséhez
abból a célból, hogy
számára az Igényesférfi.hu online magazin és a kapcsolódó IF BUSINESS CLASS klub szolgáltatásaival kapcsolatban hírlevelet kézbesítsen az adatkezelő elektronikus úton.
Amennyiben Ön nem kívánja hozzájárulását adni személyes adatainak ez utóbbi célú kezeléséhez, tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem küld önnek hírlevelet. A már megadott hozzájárulását bármikor indoklás nélkül visszavonhatja a jövőre nézve. A visszavonás előtt történt jogszerű adatkezelés érvényes marad.
A szerződéses ​Partnerek ​a Honlap Szolgáltatóval kötött szerződésben nyilatkoznak arról, hogy a Honlapon közzétett jelen adatkezelési tájékoztatót megismerték és tudomásul vették.
Az adatkezelő Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) foglalta össze a Honlapon vagy a Honlapon keresztül elérhető I​ F Business Class Klub​ szolgáltatásokat és e szolgáltatások feltételeit.
Az ÁSZF keretében nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelés célja a következők
1. A honlapra történő előfizetést követően a Klub Felhasználói számára a Honlapon további tartalom érhető el cikk, videó, podcast vagy letölthető pdf anyagok formájában üzlet / életmód / egészség témakörökben.
2. A Szolgáltató a Klub Előfizetői számára esetenként Invite-only rendezvényeken, illetve online rendezvényeken történő részvételt kínál.
3. A Szolgáltató az Előfizetők számára időszakonként ajándékkal kedveskedhet.
4. A szolgáltató Elektronikus Hírlevelet küld az új tartalmakról az ezt kérő Felhasználók számára,
5. A szolgáltató elektronikus számlát bocsát ki a Klub tagsághoz az előfizetők számára (számlázási adatok),
2

6. A Szolgáltató biztosítja a Honlapon keresztül elektronikus fizetés lehetőségét (továbblépés a fizetős oldalra),
7. A Felhasználó a Honlapon keresztül közvetlenül elérheti különböző webáruházak honlapját (továbblépés a webáruház oldalára),
8. A Honlapon Cookie-k (sütik) alkalmazása abból a célból történik, hogy a Felhasználóknak megkönnyítsék az elektronikus szolgáltatások igénybevételét, és hogy a felhasználó azonosítását megkönnyítsék (az adott tabletet, telefont, vagy pc-t).
A Szolgáltató nem alkalmaz vagy nem engedélyez a honlapján olyan sütiket, amelyek nyomán harmadik személyek a felhasználó (Felhasználó) hozzájárulása nélkül gyűjtenek adatot.
Az adatkezelés jogalapja
1. A Honlapon regisztrálás esetében az előfizető az ÁSZF-et elfogadja, jelen tájékoztató megismeréséről nyilatkozik, havidíj megfizetése ellenében csatlakozik a Klubhoz. A felhasználói szerződés esetében az adatkezelés jogalapja a szerződéses jogviszony (GDPR 6. cikk b) pontja)
2. a Hírlevél küldése az érintett előzetes kifejezett hozzájárulása alapján történik. { } bejelölésével (GDPR 6. cikk a) pontja)
3. A jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk c) pontja) jogalap esetében az alábbi jogszabályok jönnek szóba a weblap üzemeltetési tevékenységére:
– a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szmtv.) alapján a számla tartalmára vonatkozó rész és a 8 éves bizonylatmegőrzési kötelezettség,
– a 2003. évi XCII. tv. (Árt.) alapján bizonylatok megőrzése az adómegállapításhoz való jog elévüléséig, vagy 5 évig,
– 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 5 évig,
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.) szerint a hírlevél küldéséhez jogalapja az érintett hozzájárulása, határideje a hozzájárulás visszavonásáig,
4. A Szolgáltató az Előfizetővel/ Felhasználóval szembeni igényének érvényesítésére a felhasználói szerződés megszűnése után az igény érvényesítésére nyitva álló határidőig (pl. a polgári jogi elévülési időn belül 5 évig, vagy az igény érvényesítésének végéig (GDPR 6. cikk f) pontja) az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése jogalapon őrizheti meg a személyes adatokat.
A kezelt adatok köre
Az Előfizető a Honlapon történő regisztráció során az alábbi adatokat köteles megadni:
● Név (vezetéknév, keresztnév)
● E-mail cím
● Lakcím,
● Számlázáshoz szükséges adatok
3

● Opcionálisan megadható adat: foglalkozás
● saját jelszó
A szerződéses Partnerek képviselőinek, kapcsolattartóinak következő adatai:
– a cég szerződést aláíró képviselőjének neve, beosztása aláírása,
– a kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma,
– a kibocsátott számla adatai,
– a bankszámlakivonat fizetési adatai
A Cookie-k, sütik a következő adatokat gyűjtik, illetve tárolják:
a) technikai sütik: A felhasználó azonosítására szolgáló süti kerül alkalmazásra; tablet, telefon, pc azonosítása,
b) a Felhasználó hozzájárulását nem igénylő további süti: Nincs
c) a Felhasználó hozzájárulását igénylő süti: Nincs
Számlázáshoz szükséges adatokat a számviteli törvény írja elő. Felhívjuk a figyelmet arra​, hogy az adatkezelő szolgáltató
– a fizetési oldalra történő átirányítást követően a fizetéssel kapcsolatos személyes és más adatokhoz nem fér hozzá azokat nem kezeli.
– úgyszintén nem kezeli a Honlapról közvetlenül átirányítással elérhető webshopok oldalán megadott személyes adatokat!
Az adatokat megismerő személyek köre
Az adatokat az adatkezelő munkatársa és képviseletében eljáró személy, valamint megbízottja (könyvelő, jogi képviselő) jogosult megismerni, és kezelni, azokkal műveleteket végezni, aki az adatkezelő utasításának megfelelően, illetve a jogszabályok előírása szerint a feladatkörében eljárva kötelesek a személyes adatokat kezelni, e személyeknek a szerződés alapján vagy jogszabályi kötelezettség miatt az adatokat köteles bizalmasan kezelni, illetve titoktartási kötelezettség terheli.
Az adatkezelés időtartama
– A Felhasználók hozzájárulásával kezelt adatok a hozzájárulás visszavonásával haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve a jogos igények érvényesítésére szükségessé váló személyes adatok kezelésére, vagy ha a személyes adatok kezelését jogszabály teszi kötelezővé.
– A kibocsátott számlák a törvény kötelező előírása miatt a Szmt. szerinti 8 év, Árt. szerint 5 év megőrzési idejűek,
– a szerződéses jogalapon kezelt adatok a szerződés megszűnése után a Ptk. által biztosított elévülési időben (5 év) kezelhetők jogszerűen.
4

Adattovábbítás
A Felhasználók személyes adatainak továbbítására az adatfeldolgozóknak történő adattovábbítás esetét kivéve csak jogszabályokban meghatározott esetlegesen kötelezően előforduló adattovábbításra van lehetőség, úgy, mint a közjegyző, a végrehajtó, polgári és büntető bíróságok és más hatóságok megkeresésének teljesítésére a megfelelő eljárásjogi jogszabályok alapján.
A fentieken túl a Felhasználókra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, vagy a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.
Felhívjuk a figyelmet arra​, hogy az adatkezelő szolgáltató
– a fizetési oldalra történő átirányítást követően a fizetéssel kapcsolatos személyes és más adatokhoz nem fér hozzá azokat nem kezeli.
– úgyszintén nem kezeli a Honlapról közvetlenül átirányítással elérhető webshopok oldalán megadott személyes adatokat!
Adatfeldolgozó
Ha az adatkezelést az Adatkezelő nevében más végzi adatfeldolgozásról beszélünk. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelésnek a jogszabályok követelményeinek való megfelelésre és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, titoktartási kötelezettséget, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait meghatározó szerződésbe foglalt adatkezelési nyilatkozat szabályozza, amely köti az adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben.
A tárhelyszolgáltatót vesz igénybe:
ActiveCampaign ​https://www.activecampaign.com
A Hírlevél küldése ebből az adatbázisból történik a Hírlevelet igénylő felhasználó részére.
Elektronikus számla kibocsátása esetén a KBOSS.HU KFT. által üzemeltetett Számlázz.hu számlázóprogramot veszi igénybe.
Adatbiztonság
5

Az Adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.
A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.
A szerveren tárolt adatbázis zárt helyiségben van elhelyezve, a helyiségbe csak a feljogosított munkavállaló tartózkodhat és az adatbázishoz való hozzáférés jelszóval történik.
Adatvédelmi incidensek kezelése
fogalma: „​ adatvédelmi incidens” a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
Amennyiben az érintett bejelentése vagy más módon tudomást szerez a szolgáltató arról, hogy a személyes adatokban sérülés következett be, haladéktalanul kivizsgálja a bekövetkezett adatvédelmi incidenst. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a cselekmény jelentős érdeksérelemmel jár az érintettek adatvédelmi jogaira 72 órán belül bejelentést tesz a NAIH részére és gondoskodik arról, hogy az érintettet szükség szerint vagy személyesen vagy a honlapon tájékoztassa.
A szolgáltató haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést az incidens okainak megszüntetése a jogszerű működés helyreállítása érdekében.
A Felhasználók adatvédelmi jogai
Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során arra törekszik, hogy tisztességesen járjon el az adatkezelése során, a kezelésében lévő személyes adatokat jogszerűen kezelje, a Felhasználó számára adatkezelési tevékenysége átlátható legyen.
Az Adatkezelő az alábbi tájékoztatással is elősegíti a Felhasználók jogainak gyakorlását.
Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy bizonyítani tudja a hatóságok, bíróságok és a Felhasználó számára is, hogy a Rendeletet betartva jár el (elszámoltathatóság elve).
Az Előfizető /Felhasználó kérelemmel fordulhat a szolgáltatóhoz, amelyben tájékoztatást kérhet a róla gyűjtött adatokról, az adatkezelés körülményeiről. Az előfizető/felhasználó tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha feltételezi, hogy az adatait nem szabályosan kezelik. Az érintett kérheti a személyes adatai helyesbítését, megsemmisítését, ha ennek feltételei fennállnak és más jogokkal élhet az adatkezelővel szemben.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az érintett kérelmére hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható, amelyről a Felhasználót tájékoztatni
6

kell.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket köteles megindokolni a kérelem elutasítását. A Felhasználó az elutasítás ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A tájékoztatás és intézkedés díjmentes, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot korábban közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
Az Felhasználók adatvédelmi jogai tételesen felsorolva a következők:
1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és a Felhasználók joggyakorlásának elősegítése 2. Előzetes tájékozódáshoz való jog
3. A Felhasználók hozzáférési joga
5. A helyesbítéshez való jog
6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
9. Az adathordozhatósághoz való jog
10. A tiltakozáshoz való jog
11. Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást
12. Korlátozások
13. A Felhasználók tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
A Felhasználók adatvédelmi jogai részletesen kifejtve a következők:
Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és a Felhasználók joggyakorlásának elősegítése.
A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
Az Adatkezelő vállalja, hogy a Felhasználó kérésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi tájékoztatást érthetően és könnyen hozzáférhető formában átadja (különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében). A tájékoztatást papír alapon levélben, e-mailen írásban kell megadni. A kérésre szóbeli tájékoztatás is adható, de igazolni kell a személyazonosságot.
A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.
Előzetes tájékozódáshoz való jog
A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
Ennek keretében az Adatkezelő a Felhasználót jelen tájékoztató összeállításával tájékoztatja
7

a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),
c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,
e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik – , illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;
f) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat;
g) valamint a Felhasználó adathordozhatósághoz való jogáról;
A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A Felhasználó hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást bármely időpontban indoklás nélkül visszavonhatja, ami nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátásával ad tájékoztatást arról, hogy adatkezelési célonként meghatározott adatkezelése körében a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.
Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem alkalmaz.
Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell a Felhasználók erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.
Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatot kezel, amelyet a Felhasználó bocsátott a rendelkezésére.
A Felhasználó hozzáférési joga
A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).
Az Adatkezelő nem továbbít személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.
Az Adatkezelő kérésre az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
A Felhasználó hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.
A helyesbítéshez való jog
A Felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a
8

Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
A Felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül töröli a rá vonatkozó személyes adatokat. ha
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
A törléshez való jog nem érvényesíthető a Rendelet 17. cikkében foglalt kivételek esetében.
Elfeledtetéshez való jog azt jelenti, hogy az egyes adatkezelők által nyilvánosságra hozott vagy más címzetteknek átadott személyes adat törléséről úgy kell gondoskodni, hogy a törlési kötelezettséget közölni kell valamennyi további adatkezelővel, akinek a személyes adatot az Adatkezelő átadta.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Felhasználó előzetesen tájékoztatni kell.
A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.
9

Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel a Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, feltéve ha
a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
A Felhasználó kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.
Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez (az elfeledtetéshez) való jogot.
A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.
A tiltakozáshoz való jog
A Felhasználó jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelő nem folytat közvetlen üzletszerzést ezért ilyen alapon adatkezelés sem történik.
A Felhasználó tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről.
A részletes szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.
A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz címzett panaszt nyújthat be, amennyiben vélt vagy valós sérelem éri az adatkezelés körében.
A hatóság neve, címe, elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Tel:+36 (1) 391-1400 Fax:+36 (1) 391-1410
A NAIH köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
A panaszos jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a Felhasználó a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási
10

fejleményekről vagy annak eredményéről.
E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden Felhasználó hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.
A Szolgáltató jelen tájékoztató Honlapon történő elhelyezésével az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 4. §-ában előírt tájékoztatási kötelezettségének is eleget tesz.
2020. szeptember 1.
Halmai Zsófia IF-Group Kft.

Iratkozz fel hírlevelünkre és értesülj elsőként az újdonságokról!