Általános Szerződési Feltételek - Igényesférfi.hu

Igényesférfi.hu Igényesférfi.hu | 2021.10.20 | Olvasási idő: 24 perc

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


Az IF-Group Kft. (székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 76. 1. em. 2., adószám: 26731715-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-341714) (a továbbiakban mint „Szolgáltató”), által üzemeltett www.igenyesferfi.hu weboldalon hirdetésértékesítési tevékenysége keretében a jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) szerint teszi közzé a megrendelt hirdetéseket az általa értékesített médiafelületeken. Az ÁSZF a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött szerződéses jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

A Szolgáltató a hirdetéseket a közte és a Megrendelő között létrejött egyedi szerződések alapján jeleníti meg az általa értékesített médiafelületen. A Megrendelő az egyedi szerződés megkötésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-t megismerte és annak rendelkezéseit elfogadja, ennek megfelelően az egyedi szerződésnek minden esetben elválaszthatatlan részét képezi a jelen ÁSZF.
Abban az esetben, ha alakszerű egyedi szerződés megkötésére nem kerül sor, a Megrendelő a hirdetés közzétételére irányuló megrendelés Szolgáltatónak történő elküldésével fogadja el a jelen ÁSZF-t, ami így a Szolgáltató és a Megrendelő közötti jogviszonyra irányadóvá válik.

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF előírásait egyoldalúan – a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között – módosítani. A módosításokról a Szolgáltató a módosítás hatályba lépését három nappal megelőzően értesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló Megrendelőket, valamint a módosítást közzéteszi a www.igenyesferfi.hu weboldalon. Nem minősül az ÁSZF Szolgáltató általi módosításának, ha valamely feltétel eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezés változása miatt módosul.
A Felek jogosultak az egyedi szerződésben a jelen ÁSZF-től eltérő feltételeket megállapítani, ez esetben a Felek jogviszonyára az egyedi szerződés eltérő rendelkezése irányadó.

Fogalmak

a) Hirdetés: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a Reklámozó neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.
b) Reklámozó: akinek érdekében a Hirdetést közzéteszik, illetve aki a Hirdetést a saját érdekében megrendeli.
c) Megrendelő: abban az esetben, ha a Reklámozó a saját érdekében rendeli meg a Hirdetés közzétételét a Szolgáltatótól, akkor a Reklámozó egyben Megrendelőnek is minősül. Amennyiben a Hirdetést a Reklámozóval fennálló jogviszonya alapján ügynökség vagy bármely más közvetítő harmadik személy rendeli meg a Szolgáltatótól, akkor az ügynökség, illetve a közvetítő harmadik személy a Megrendelő.
d) Médiafelület: minden olyan felület, amelyre vonatkozóan a Szolgáltató a Szolgáltatást nyújtja, így különösen a www.igenyesferfi.hu weboldal.
e) Médiaajánlat: a Szolgáltató által a Hirdetések vonatkozásában alkalmazott tarifatáblázat, amely tartalmazza a Hirdetések díját és paramétereit.
f) Listaár: az egyes hirdetési felületekre vonatkozóan hivatalosan publikált ÁFA nélküli ár.
g) Net-net ár: a Hirdetés Médiaajánlatban közölt Listaárának a felárakkal növelt, kedvezményekkel és jutalékkal csökkentett ÁFA nélküli ára.
h) Hirdetési statisztika: a Szolgáltató által használt mindenkori hirdetés-kiszolgáló rendszer által előállított, a hirdetések kreatívonkénti és megjelenési helyenkénti megjelenés- és kattintási számát napi elosztásban rögzítő statisztika. A Szolgáltató a Megrendelővel kötött egyedi szerződésben rögzített feltételekkel a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a Megrendelő Hirdetéseivel kapcsolatosan generált statisztikai adatokat. Az egyedi szerződés eltérő rendelkezése és/vagy a Megrendelőnek a statisztikával kapcsolatos kifogása hiányában a Felek a statisztika adatait elfogadják teljesítési igazolásnak. (A kifogás előterjesztésére a Hirdetés közzétételét követő 2 munkanapon belül van lehetőség.)
i) Jogszabályok: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.), a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.), a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.), a médiaszolgáltatásról és a tömegkommunikációról szóló, 2010. évi CLXXXV törvény (Mttv.)
j) Szakmai előírások: a reklámszakmára irányadó valamennyi szakmai előírás, így különösen a Magyar Reklámetikai Kódex, a Nemzeti Média és Hírközlési hatóság ajánlásai és állásfoglalásai.

I. A megrendelés

1.1. A Megrendelő a Hirdetés közzétételére irányuló megrendelését írásban (levélben, faxon vagy email-ben), a Szolgáltató által rendszeresített megrendelő nyomtatványon vagy a Megrendelő által készített megrendelő nyilatkozatban köteles megtenni. A Szolgáltató kizárólag az olyan megrendelést fogadja el, amelyet a Megrendelő képviseletére jogosult személy cégszerűen írt alá és amely legalább a következő adatokat tartalmazza: a Megrendelő nevét, székhelyét, számlázási címét, cégjegyzékszámát (vagy nyilvántartási számát), adószámát, bankszámlaszámát, a kapcsolattartója nevét és elérhetőségét, a Hirdetés témáját, a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, a választott hirdetési felületetet, a megjelenés darabszámát, előzetesen egyeztetett időpontját és a Hirdetés típusát, méretét. Amennyiben ügynökség vagy közvetítő harmadik személy adja le a megrendelést, akkor a Reklámozó nevét, székhelyét és adószámát is fel kell tüntetni a megrendelésben.

1.2. A Megrendelő a Grtv. 5. §-a alapján a megrendelésében köteles nyilatkozni arról, hogy a Hirdetésben reklámozott termék minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá esik-e, és ha igen, akkor arról is, hogy a vizsgálatot elvégezték és az alapján a termék forgalomba hozható.

1.3. A Megrendelő a megrendelésben valós adatokat köteles megadni és a valóságnak megfelelő nyilatkozatokat köteles tenni. A Szolgáltató kizárólag az 1.1. és 1.2. pontnak megfelelő adattartalmú megrendeléseket igazolja vissza (amennyiben a megrendelés teljesítésének egyéb feltételei fennállnak). Abban az esetben, ha utóbb derül ki, hogy a Megrendelő nem valós adatokat szolgáltatott, vagy a nyilatkozata nem felel meg a valóságnak, akkor a Szolgáltató jogosult egyoldalú nyilatkozattal az egyedi szerződéstől elállni vagy amennyiben már történt teljesítés, azt azonnali hatállyal felmondani.

1.4. A Szolgáltató a megrendelést írásban (levélben, faxon vagy email-ben) igazolja vissza. Az egyedi szerződés a megrendeléssel megegyező tartalmú visszaigazolás kézbesítésével jön létre a Felek között és jogviszonyukra a visszaigazolt megrendelés feltételei és a jelen ÁSZF az irányadó. Amennyiben a megrendeléssel összefüggésben több visszaigazolás történik, akkor az adott Hirdetésre az utolsó visszaigazolás érvényes.

1.5. A Megrendelőnek a Szolgáltatóval kötött külön megállapodás alapján lehetősége van arra, hogy későbbi hirdetései számára előzetesen megjelenési időpontot és hirdetési felületet foglaljon le. Amennyiben azonban legkésőbb 15 nappal a lefoglalt időpontot megelőzően nem küldi meg az 1.1. és 1.2. pontnak megfelelő megrendelését a Szolgáltatónak, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy a foglalását visszavonta és a Szolgáltató jogosult a hirdetési felületet harmadik személyek számára értékesíteni.

1.6. A Megrendelő megrendelésében igényelheti, hogy adott oldalon, egyazon oldalletöltés esetén a Hirdetése mellett ne jelenjen meg az általa megjelölt versenytársa hirdetése. A jelen pont szerinti konkurencia kizárási igényt a Szolgáltató jogosult visszautasítani, a teljesítése esetén pedig a Megrendelő a megrendelés visszaigazolásában megjelölt felár fizetésére köteles.

II. A megrendelés teljesítése, a Hirdetés közzététele

2.1. A Szolgáltató a Hirdetést az egyedi szerződésben foglaltak szerint, a Megrendelő által megküldött tartalommal, formában és esztétikai minőségben teszi közzé.

2.2. A Megrendelő köteles a kész kreatívot a tervezett megjelenési időpontot legalább három munkanappal, Szponzoráció esetén legalább két héttel megelőzően a Szolgáltató által előzetesen közölt formában és technikai paraméterekkel a Szolgáltatónak megküldeni (kivéve, ha a kreatívot a Szolgáltatótól rendeli meg). Szerkesztőségi tartalom esetén a leadási határidő a Megrendelő és a Szolgáltató közötti egyedi szerződésben kerül megállapításra.

2.3. A Szolgáltató által már átvett kreatívval kapcsolatos módosítási igény bejelentésére az anyagleadási határidőig van lehetőség. Ha a Megrendelő az anyagleadási határidőig nem küldi meg az új kreatívot, akkor a Szolgáltató a Hirdetést az eredeti formában és tartalommal teszi közzé vagy a Megrendelő kifejezett kérésére a közzétételt mellőzi, de a Megrendelő ebben az esetben is köteles a Hirdetés teljes árát megfizetni. A fenti anyagleadási határidő irányadó a Szolgáltató által készített kreatívokkal kapcsolatos kijavítási, módosítási igény előterjesztésére is.

2.4. Amennyiben a Megrendelő érdekkörében felmerülő késedelem, illetve mulasztás miatt nem tudja a Szolgáltató a megrendelt Hirdetést megjeleníteni, a Megrendelő az érintett Hirdetés net-net árának megfelelő összegű kötbér fizetésére köteles. A Megrendelő érdekkörében felmerülő késedelemnek minősül az is, ha a kreatívot nem a Szolgáltató által megjelölt technikai paraméterekkel küldi meg és a hibát, illetve a hiányosságot az anyagleadási határidőig nem javítja, illetve pótolja.

2.5. A Hirdetésben kizárólag az egyedi szerződésben rögzített Reklámozó jelenhet meg, a hirdetési felületek nem átruházhatók és továbbértékesítésük sem lehetséges, a Megrendelő ilyen igénye a megrendelés és ezáltal az egyedi szerződés módosításának minősül.

2.6. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Hirdetések közzétételének sorrendjében a barterügyletek (szolgáltatás nyújtásával vagy termék értékesítésével ellentételezett ügyletek) keretében megrendelt hirdetésekkel szemben elsőbbséget élveznek azok a Hirdetések, amelyek megjelenítésének ellenértékét a Megrendelő pénzben teljesíti.

2.7. A Megrendelő a Hirdetés szövegét a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett helyesírási szabályoknak és a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvényben foglaltaknak megfelelően köteles elkészíteni és a Szolgáltatónak megküldeni.

2.8. Szponzorálás esetén a szponzor nevét, illetve az általa megnevezni kért megjelölést úgy kell nyilvánosságra hozni, hogy a szponzorálás tényéről minden fogyasztó/felhasználó tudomást szerezzen.

2.9. Az átkattintási alapú hirdetési megoldások tekintetében a Megrendelő vállalja, hogy a kreatívot úgy készíti el, hogy a Hirdetés valamennyi pontján mindenkor kattintható legyen.

2.10. Nyereményjáték hirdetése esetén – az egyedi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a nyereményjáték lebonyolítása, a nyereményhez kapcsolódó minden fizetési kötelezettség, valamint a nyertesek kiértesítésével kapcsolatos minden feladat és költség a Megrendelőt terheli, ezek teljesítéséért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

2.11. A Megrendelő szavatolja, hogy

a) a Hirdetés tartalma a valóságnak megfelel,
b) a Hirdetés Szolgáltató általi megjelenítése harmadik személy jogát – így különösen személyhez fűződő jogát vagy szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogát (pl. szerzői jogát és iparjogvédelmi oltalomból eredő jogát) nem sérti,
c) a Hirdetés a Jogszabályoknak és a Szakmai Előírásoknak megfelel,
d) a Hirdetésben szereplő minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá eső termék előzetes vizsgálatát elvégezte és az alapján a termék forgalomba hozható, illetve hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá.

2.12. A Megrendelő vállalja, hogy amennyiben a 2.11. pont szerinti szavatosságvállalások ellenére harmadik személy mégis bármilyen igényt támaszt a Szolgáltatóval szemben, beleértve azt az esetet is, ha valamely szervezet vagy hatóság bírságot vagy egyéb hátrányos jogkövetkezményt alkalmaz a Szolgáltatóval szemben a Hirdetéssel összefüggésben, a Megrendelő köteles az igény kielégítéséért teljeskörűen helytállni, valamint a Szolgáltató helyett a bírságot megfizetni, illetve a Szolgáltatónak az egyéb hátrányos jogkövetkezményből eredő kárát teljeskörűen megtéríteni. Ennek megfelelően a Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten átvállalja a Szolgáltatótól mindazoknak a bírságoknak és egyéb pénzbeli hátrányos jogkövetkezményeknek, valamint kártérítési vagy más polgári jogi igényeknek a teljesítését, amelyeket a hatóságok/szervezetek vagy más harmadik személyek a vonatkozó jogszabályok és a jelen ÁSZF Megrendelő általi megszegése miatt érvényesítenek a Szolgáltatóval szemben.

2.13. A Szolgáltató nem felelős a Hirdetés tartalmáért, valamint a Jogszabályoknak és a Szakmai előírásoknak való megfelelőségéért, azonban jogosult bármely olyan Hirdetés közzétételét megtagadni, amellyel kapcsolatban megítélése szerint a Megrendelő 2.11. pont szerinti szavatosságvállalásai vagy a jelen II. fejezetben rögzített feltételek nem teljesülnek, illetve jogosult a Megrendelőt felszólítani a 2.11. pontban felsorolt követelmények teljesülésének igazolására. A Szolgáltató továbbá fenntartja magának a jogot, hogy azokat a Hirdetéseket, amelyek a Szolgáltató vagy partnerei arculatával vagy üzleti érdekeivel ellentétesek, nem jelenteti meg vagy a megjelenést azonnali hatállyal visszavonja.

2.14. A Hirdetés Jogszabályba vagy Szakmai előírásokba ütközése esetén, vagy amennyiben a Hirdetés vonatkozásában a Megrendelő szavatosságvállalása nem teljesül, a Szolgáltató jogosult az egyedi szerződéstől elállni vagy amennyiben már történt teljesítés, akkor azonnali hatállyal felmondani és a Megrendelő az érintett Hirdetés net-net árával megegyező mértékű kötbér fizetésére köteles a szerződés megszűnésétől számított 5 munkanapon belül.

2.15. A Megrendelő felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért és az ezekkel összefüggő kárért, amely az általa rendelkezésre bocsátott anyagok hibájából vagy minőségéből fakad.

2.16. A Megrendelő a Hirdetéssel kapcsolatos reklamációját a Hirdetés közzétételét követő 5 napon belül jogosult megtenni, írásban.

III. Lemondás, módosítás

3.1. A Megrendelő az alábbi feltételekkel jogosult a megrendelt (és visszaigazolt) Hirdetést lemondani:

a) A lemondásra érvényesen kizárólag írásban (levélben, faxon, email-ben) kerülhet sor, a lemondás azon a napon hatályosul, amikor az a Szolgáltatóhoz igazoltan megérkezik. A lemondás megérkezését köteles a Szolgáltató írásban visszaigazolni.
b) Lemondás esetén annak időpontjától függően a Megrendelő az érintett Hirdetés net-net árának alábbiakban megállapított százalékának megfelelő összegű díjat köteles fizetni:
– a Hirdetés tervezett időpontja előtti 15-10. munkanap közötti lemondás esetén a net-net ár 25 %-át,
– a Hirdetés tervezett időpontja előtti 9-6. munkanap közötti lemondás esetén a net-net ár 50 %-át,
– a Hirdetés tervezett időpontja előtti 5. munkanapon és azt követő lemondás esetén a net-net ár 100 %-át.

3.2. A megrendelés módosítása szintén kizárólag írásban érvényes. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a módosítás visszaigazolását felár fizetésétől tegye függővé. Az egyedi szerződés a módosítási igény Szolgáltató általi visszaigazolásával módosul.

IV. Fizetési feltételek

4.1. A Médiaajánlat szerinti díjak kizárólag a Hirdetések közzétételének díjára vonatkoznak, a Hirdetések előállításának, átdolgozásának díjáról a Felek szükség szerint egyedileg állapodnak meg.

4.2. A Szolgáltató jogosult a Médiaajánlatban rögzített díjakat bármikor módosítani, az új árak azonban csak az árváltozás után létrejött egyedi szerződésekre alkalmazandók. Az árváltozásról a Szolgáltató a módosítás tervezett hatályba lépését 15 nappal megelőzően értesíti a szerződéses partnereit.

4.3. A Szolgáltató – az egyedi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a számláját megrendelésenként, teljesítést követően állítja ki, 8 napos fizetési határidővel. A számla Megrendelő általi befogadása a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése elismerésének tekintendő. A díj a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás napján minősül teljesítettnek. A számlával kapcsolatos reklamációra kizárólag a kézhezvételét követő 5 napon belül van lehetőség.

4.4. A Megrendelő késedelmes teljesítése esetén a Szolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamat + 8 % mértékű késedelmi kamatra jogosult, valamint a Szolgáltató jogosult az esedékes díj teljesítéséig a Megrendelő esetleges további megrendelésének teljesítését felfüggeszteni, megrendelését visszautasítani vagy a Megrendelővel szemben a továbbiakban előrefizetést kikötni.

4.5. A Szolgáltató a saját belátása szerint jogosult bármelyik egyedi szerződésben előrefizetést kikötni, különösen új megrendelők, külföldi székhelyű megrendelők vagy olyan megrendelők esetében, amelyek korábbi díjfizetési kötelezettségüket késedelmesen teljesítették.

4.6. A Szolgáltató jogosult továbbá a Hirdetés közzétételét vagy a további teljesítést egyoldalúan előrefizetéshez kötni, ha tudomására jut, hogy a Megrendelővel szemben csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás indult. Az előrefizetés nem teljesítése esetén a Szolgáltató felfüggesztheti a teljesítést vagy elállhat a szerződéstől, illetve azonnali hatállyal felmondhatja azt.

4.7. Amennyiben a Megrendelő a Hirdetések mennyiségére, időtartamára vagy egyéb feltétel teljesülésére tekintettel bármilyen díjkedvezményben részesült, azonban utóbb a kedvezmény alapját képező feltételt nem teljesíti (például nem rendel annyi Hirdetést, vagy nem küldi be a szükséges számú kreatívot stb.) vagy egyértelműen megállapítható, hogy a feltételek már nem fognak teljesülni, akkor a Szolgáltató jogosult a kedvezmény mértékét arányosan csökkenteni vagy azt teljes egészében visszavonni és a Hirdetés teljes árát érvényesíteni.

V. Szerződésszegés, felelősségi előírások

5.1. Amennyiben a Hirdetés megjelenítésére bármely, a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból nem kerül sor, a Megrendelő kötbérként az érintett Hirdetés net-net árának megfelelő összegű kötbér fizetésére köteles.

5.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Hirdetés hibájából eredő kárért, sem pedig azért, ha a Hirdetés késedelmes leadásából eredően a megjelentetés nem teljesíthető.

5.3. A Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató szerződésszegése esetén vele szemben kártérítési igény kizárólag az érintett Hirdetés net-net árának összegéig érvényesíthető. A Szolgáltató ezen összeg erejéig kizárólag a tényleges közvetlen károk megtérítésére köteles és kizárja felelősségét a közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű károkért, ideértve különösen az elmaradt hasznot, a költségeket és a sérelemdíjat.

5.4. Ha a Szolgáltató valamely vis maior esemény miatt nem tudja a megrendelést szerződésszerűen teljesíteni, azért nem tartozik kártérítési felelősséggel. Vis maiornak minősül különösen a Szolgáltatónál bekövetkezett üzemzavar vagy az internet szolgáltatás hibája.

VI. Titoktartás

6.1. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden, az üzleti titok körébe tartozó adatot és/vagy információt szigorúan bizalmasan kezelnek, és azokról kizárólag egymás előzetes írásbeli hozzájárulásával adnak tájékoztatást harmadik fél részére, vagy teszik számukra hozzáférhetővé.

6.2. Üzleti titoknak minősül minden, a Felek gazdasági tevékenységével, működésével, alkalmazottaival, ügyfeleivel, valamint a Szolgáltató által alkalmazott kedvezményekkel kapcsolatos adat és információ, a Felek közötti egyedi szerződési feltételeket is ideértve.

VII. Vegyes rendelkezések

7.1. A Megrendelő megrendelésével kapcsolatos valamennyi értesítés – beleértve a fizetendő számlákat is – a Megrendelő által az egyedi szerződésben megjelölt címre illetve képviselő részére kerül kiküldésre.

7.2. A Megrendelő haladéktalanul köteles a Szolgáltatót értesíteni arról, ha a megrendelésben vagy az egyedi szerződésben közölt adataiban változás következik be.

7.3. A küldemények a kézbesítés módjától függően az alábbi napon minősülnek kézbesítettnek:

a) Személyes átvétel esetén az átvevő által aláírt átvételi elismervény napján.
b) Tértivevényes küldemény esetében a kézbesítés napja a feladóhoz visszaérkezett tértivevényen feltüntetett időpont, illetve ha a tértivevény a „címzett ismeretlen” vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, akkor a kézbesítés második megkísérlésétől számított ötödik munkanap.
c) Ajánlott küldemény esetében a kézbesítés napja – ellenkező bizonyításáig – a feladástól számított ötödik munkanap.
d) Faxüzenet esetében a sikeres továbbítás visszaigazolásának időpontja a kézbesítés napja.
e) Az e-mail üzenetet akkor lehet kézbesítettnek tekinteni, ha annak a másik félhez történő megérkezését a küldő fél hitelt érdemlően igazolni tudja.
f) A küldemény átvételének megtagadása esetén a kézbesítés időpontja az a nap, amikor a küldemény átvételét bizonyíthatóan megtagadták.

7.4. A jelen ÁSZF rendelkezései 2019. május 15. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.

7.5. A jelen szerződésre a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtörvény), ill. a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó jogszabályok és a 2013. évi V. polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

7.6. Az esetleges vitás kérdések rendezésénél, ha a felek a vitát egyeztetéssel nem tudják rendezni, úgy jogvita esetére a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Iratkozz fel hírlevelünkre és értesülj elsőként az újdonságokról!