Jogi nyilatkozat - Igényesférfi.hu online férfimagazin

Igényesférfi.hu Igényesférfi.hu | 2021.10.20 | Olvasási idő: 46 perc

JOGI NYILATKOZAT


GDPR Adatkezelési tájékoztató
Az Igényesférfi.hu online magazin (Honlap) és kapcsolódó IF BUSINESS CLASS klub szolgáltatásainak (Klub)
használatáról
érvényes: 2020. augusztus 15-től

A www.igenyesferfi.hu weboldalon elérhető Igényesférfi.hu online magazint (Honlap) üzemeltető adatkezelő (Szolgáltató) a Honlapon regisztráló Felhasználók személyes adatait kezeli.

Ez a tájékoztató az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (angol rövidítéssel GDPR/General Data Protection Regulation) szabályainak megfelelően készült.

Az adatkezelő tájékoztatja Felhasználókat adatkezelési gyakorlatáról és arról, milyen jogok állnak rendelkezésükre személyes adataik védelmében az adatkezelés során. Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatbázisában szereplő adatok pontosak kell, hogy legyenek, ezért az adatkezelő felhívja az érdeklődőket, hogy az adatok megváltozását 3 napon belül jelentsék be az Adatkezelő számára, a kapcsolattartásra megjelölt info@igenyesferfi.hu e-mail címen!

Az adatkezelő Szolgáltató adatai a következők:
IF-Group Kft. (Cím: 1114 Budapest, Bartók Béla út 76. 1. em. 2., Adószám: 26731715-2-43, Cégjegyzékszám: 01-09-341714)
E-mail: info@igenyesferfi.hu
Telefon: 00 36 20 394 3222

A Felhasználó a Honlapon az „Adatvédelmi tájékoztató” linkre kattintva elérheti az adatvédelmi tájékoztatót. A Felhasználó az adatkezelési tájékoztató ismeretében az [ ] ablak bejelölésével hozzájárul személyes adatai kezeléséhez abból a célból, hogy
– számára az Igényesférfi.hu online magazin és a kapcsolódó IF BUSINESS CLASS klub szolgáltatásaival kapcsolatban hírlevelet kézbesítsenek elektronikus úton.
Amennyiben Ön nem kívánja hozzájárulását adni személyes adatainak ez utóbbi célú kezeléséhez, tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem küld önnek hírlevelet. A hozzájárulását bármikor indoklás nélkül visszavonhatja a jövőre nézve. A visszavonás előtt történt jogszerű adatkezelés érvényes marad.

Az adatkezelés célja
1.A Honlap címének megfelelő tematikus cikkek és egyéb szerzői jogvédelem alá eső tematikus tartalmak közlése, melyhez a regisztrált Felhasználók (Klubtagok) hozzászólhatnak, azokat elektronikus úton megoszthatják, továbbíthatják,
2.Elektronikus Hírlevél küldése
3.A Honlapon Cookie-k (sütik) alkalmazása abból a célból történik, hogy a Felhasználóknak megkönnyítsék az elektronikus szolgáltatások igénybevételét, és hogy a felhasználó azonosítását megkönnyítsék (az adott tabletet, telefont, vagy pc-t).
A Szolgáltató nem alkalmaz vagy nem engedélyez a honlapján olyan sütiket, amelyek nyomán harmadik személyek a felhasználó (Felhasználó) hozzájárulása nélkül gyűjtenek adatot.

Az adatkezelés jogalapja
1. A Honlapon regisztrálás és a Hírlevél küldése az érintett előzetes hozzájárulása alapján történik.
2. A Honlapon hirdetések elhelyezéséhez értékesítési (sales) megbízási szerződések szükségesek.
Hirdetés közvetítése (sales) tevékenység és hirdetési felületek értékesítése tevékenység esetében az adatkezelés jogalapja a szerződés előkészítése, teljesítése, elszámolása és a szerződésből folyó igények érvényesítése.
3. A törvényes kötelezettség teljesítése jogalap esetében az alábbi jogszabályok jönnek szóba a weblap üzemeltetési tevékenységére:

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.), ameddig a célja fennáll, valamint
– a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szmtv.) alapján a számla tartalmára vonatkozó rész és a 8 éves bizonylatmegőrzési kötelezettség,
– a 2003. évi XCII. tv. (Árt.) alapján bizonylatok megőrzése az adómegállapításhoz való jog elévüléséig, vagy 5 évig,
– 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 5 évig,
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.) a hozzájárulás visszavonásáig,
– Az igény érvényesítésre a szerződés megszűnése után az elévülési időn belül 5 évig van lehetőség a Polgári törvénykönyv szerint.

A kezelt adatok köre
A Honlapon történő regisztrációhoz és Hírlevél igényléséhez az alábbi adatok megadása szükséges:
Név, e-mail cím,

Sales tevékenység céljából kötött szerződésben kezelt adatok köre: Név, pozíció, munkahelyi telefonszám, munkahelyi e-mail cím;

A Cookie-k, sütik a következő adatokat gyűjtik, illetve tárolják:
a) technikai sütik: A felhasználó azonosítására szolgáló süti kerül alkalmazásra; tablet, telefon, pc azonosítása,
b) a Felhasználó hozzájárulását nem igénylő további süti: Nincs
c) a Felhasználó hozzájárulását igénylő süti: Nincs

Az adatokat megismerő személyek köre
Az adatokat az adatkezelő jogosult megismerni, és kezelni, azokkal műveleteket végezni, aki a személyes adatokat bizalmasan kezeli, titoktartást vállal.
A fentieken túl a Felhasználókra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, vagy a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az adatkezelés időtartama
– A Felhasználók hozzájárulásával kezelt adatok a hozzájárulás visszavonásával haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve a jogos igények érvényesítésére szükségessé váló személyes adatok kezelésére, vagy ha a személyes adatok kezelését jogszabály teszi kötelezővé.
– A kibocsátott számlák a törvény kötelező előírása miatt a Szmt. szerinti 8 év, Árt. szerint 5 év megőrzési idejűek,
– a szerződéses jogalapon kezelt adatok a szerződés megszűnése után a Ptk. által biztosított elévülési időben (5 év) kezelhetők jogszerűen.

Adattovábbítás
A Felhasználók személyes adatainak továbbítására csak jogszabályokban meghatározott esetlegesen kötelezően előforduló adattovábbításkor van lehetőség, úgy, mint a közjegyző, a végrehajtó, polgári és büntető bíróságok és más hatóságok megkeresésének teljesítésére a megfelelő eljárásjogi jogszabályok alapján.

Adatfeldolgozó
Ha az adatkezelést az Adatkezelő nevében más végzi adatfeldolgozásról beszélünk. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelésnek a jogszabályok követelményeinek való megfelelésre és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, titoktartási kötelezettséget, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait meghatározó szerződés szabályozza, amely köti az adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben.
A tárhelyszolgáltató
Hírlevél esetében: ActiveCampaign https://www.activecampaign.com

Adatbiztonság
Az Adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az adatbiztonsági intézkedéseket valamennyi fejlesztőre, beszállítóra vonatkozó szerződéses kötelezettség és az alkalmazottakra kötelező „Bizalmasan” kezelt, üzleti titkot tartalmazó belsődokumentumok, különösen az adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat írja elő.

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

A személyes adatok kezelésének elvei
Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során arra törekszik, hogy tisztességesen járjon el az adatkezelése során, a kezelésében lévő személyes adatokat jogszerűen kezelje, a Felhasználó számára adatkezelési tevékenysége átlátható legyen.

A Felhasználók adatvédelmi jogai

Az Adatkezelő az alábbi tájékoztatással is elősegíti a Felhasználók jogainak gyakorlását.
Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy bizonyítani tudja a hatóságok, bíróságok és a Felhasználó számára is hogy a Rendeletet betartva jár el (elszámoltathatóság elve).

A Felhasználó kérelemmel fordulhat a szolgáltatóhoz, amelyben tájékoztatást kérhet a róla gyűjtött adatokról, az adatkezelés körülményeiről, tiltakozhat az adatkezelés ellen, kérheti a helyesbítését, megsemmisítését és más jogokkal élhez az adatkezelővel szemben.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható, amelyről a Felhasználót tájékoztatni kell.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket köteles megindokolni az elutasítást. A Felhasználó az elutasítás ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A tájékoztatás és intézkedés díjmentes, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot korábban közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Az Felhasználók adatvédelmi jogai tételesen felsorolva a következők:

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és a Felhasználók joggyakorlásának elősegítése
2. Előzetes tájékozódáshoz való jog
3. A Felhasználók hozzáférési joga
5. A helyesbítéshez való jog
6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
9. Az adathordozhatósághoz való jog
10. A tiltakozáshoz való jog
11. Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást
12. Korlátozások
13. A Felhasználók tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A Felhasználók adatvédelmi jogai részletesen kifejtve a következők:
Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és a Felhasználók joggyakorlásának elősegítése.
A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
Az Adatkezelő vállalja, hogy a Felhasználó kérésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi tájékoztatást érthetően és könnyen hozzáférhető formában átadja (különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében). A tájékoztatást papír alapon levélben, e-mailen írásban kell megadni. A kérésre szóbeli tájékoztatás is adható, de igazolni kell a személyazonosságot.
A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.

Előzetes tájékozódáshoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
Ennek keretében az Adatkezelő a Felhasználót jelen tájékoztató összeállításával tájékoztatja
a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),
c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,
e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik – , illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;
f) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat;
g) valamint a Felhasználó adathordozhatósághoz való jogáról;

A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A Felhasználó hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást bármely időpontban indoklás nélkül visszavonhatja, ami nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátásával ad tájékoztatást arról, hogy adatkezelési célonként meghatározott adatkezelése körében a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem alkalmaz.

Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell a Felhasználók erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.
Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatot kezel, amelyet a Felhasználó bocsátott a rendelkezésére.

A Felhasználó hozzáférési joga
A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).
Az Adatkezelő nem továbbít személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.
Az Adatkezelő kérésre az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
A Felhasználó hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.

A helyesbítéshez való jog

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül töröli a rá vonatkozó személyes adatokat. ha
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
A törléshez való jog nem érvényesíthető a Rendelet 17. cikkében foglalt kivételek esetében.

Elfeledtetéshez való jog azt jelenti, hogy az egyes adatkezelők által nyilvánosságra hozott vagy más címzetteknek átadott személyes adat törléséről úgy kell gondoskodni, hogy a törlési kötelezettséget közölni kell valamennyi további adatkezelővel, akinek a személyes adatot az Adatkezelő átadta.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Felhasználó előzetesen tájékoztatni kell.
A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel a Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, feltéve ha
a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

A Felhasználó kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.
Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez (az elfeledtetéshez) való jogot.
A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

A tiltakozáshoz való jog
A Felhasználó jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Az Adatkezelő nem folytat közvetlen üzletszerzést ezért ilyen alapon adatkezelés sem történik.

A Felhasználó tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről.
A részletes szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.

A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz címzett panaszt nyújthat be, amennyiben vélt vagy valós sérelem éri az adatkezelés körében.

A hatóság neve: címe: elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Tel:+36 (1) 391-1400
Fax:+36 (1) 391-1410

A NAIH köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
A panaszos jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a Felhasználó a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden Felhasználó hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.

A Tájékoztatóban használt jogszabályi rövid rövidítések:
– 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
– Art.: 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
– Szmt.: 2000. évi C. törvény a számvitelről

Budapest, 2020. augusztus 15.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A jelen Felhasználási Feltételek az IF-Group Kft. (Adószám: 26731715-2-43, Cégjegyzékszám: 01-09-341714) (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett https://igenyesferfi.hu/ oldalain (a továbbiakban: Weblap) elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, valamint mindenki, aki a Szolgáltatást igénybe veszi.

A Weblap látogatásával és a Szolgáltatás bármely elemének igénybevételével a Felhasználó elfogadja a Felhasználási Feltételeket. A Weblappal és a Szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatkezelési Szabályzat) a Felhasználási Feltételek részét képezi és kötelező minden Felhasználóra. A Weblap felépítéséből adódóan egyes szolgáltatások saját felhasználási feltételekkel rendelkezhetnek. A jelen Felhasználási Feltételektől történő eltérés esetén az adott szolgáltatás felhasználási feltételei irányadóak. Bármely a Weblaptól különböző weboldal, a Weblaphoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek is vonatkoznak.

A Szolgáltató egyoldalúan jogosult a Felhasználási Feltételek módosítására. A Szolgáltató a módosításról a Weblap Felhasználási Feltételeket tartalmazó részén tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítás időpontját követően a Felhasználó a Weblap látogatásával, bármely Szolgáltatás igénybevételével egyben elfogadja a Felhasználási Feltételek módosítását is.

I. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA ÉS LÉNYEGE

1.1 A Szolgáltatás célja a Felhasználók tájékoztatása a teljesség igénye nélkül, szubjektíven, de lehetőség szerint a lehető legszélesebb körben olyan témakörökben, amelyek iránt a Weblap tematikája iránt érdeklődő Felhasználók érdeklődést mutatnak, lényegi információközléssel, ugyanakkor lehetőség szerint segítséget nyújtva az adott témához kapcsolódó további adatok és információk megismeréséhez.

A Szolgáltatás lényege a Szolgáltató vagy az általa megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelmét élvező tartalmak hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele, szubjektíven kiválasztott más tartalomszolgáltatók által közzétett anyagok közvetlen (deep) linkek útján stb.

A Weblapon közzétételre kerülnek termékeket és szolgáltatásokat bemutató, összehasonlító, értékelő és tesztelő, a Felhasználók igényei szerinti tartalmak (a továbbiakban: Szolgáltatói Tartalom). A Szolgáltatói Tartalmak minden esetben a szerző szubjektív, önálló véleményét tükrözik, illetve a termék / szolgáltatás jellegéhez igazodóan a termékkel / szolgáltatással kapcsolatos, válogatott információkat tartalmazzák közvetlenül vagy közvetve (linkek útján), a célközönség ismert elvárásainak figyelembevételével.
A Szolgáltatói Tartalmak közzétételével Szolgáltató a Felhasználók független, gyors, pontos és széleskörű tájékoztatását kívánja szolgálni.

1.2 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weblap bármely elemét előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Weblapon „hirdetés” jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

1.3 A Szolgáltatás egyes részeinek működtetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül (pl.: hozzászólások). A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

II. SZOLGÁLTATÁSOK

2.1 Felhasználói hozzászólások

Felhasználónak lehetősége van a Szolgáltató egyes cikkeihez szöveges hozzászólást (a továbbiakban: Hozzászólás) fűzni, amely a többi Felhasználó számára láthatóvá válik. A Szolgáltató egyedileg határozza meg, melyik cikkhez van lehetősége a Felhasználónak Hozzászólást fűzni.

A Hozzászólás írására és megjelenítésére a Szolgáltató harmadik fél által fejlesztett és üzemeltetett technikai megoldást használ (részletes információk itt: Facebook), amelynek működéséért, esetleges hibáiért nem vállal felelősséget.

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a Felhasználói tartalmakra vonatkozó részletes szabályokat, melyeket a jelen Felhasználási Feltételek részét képező Tartalmi Szabályzat tartalmaz (1. számú melléklet). Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tartalmi Szabályzatot.

A Szolgáltató csupán szúrópróbaszerűen ellenőrzi a Felhasználói tartalmakat a Tartalmi Szabályzatban rögzített moderálási alapelveknek megfelelően. Amennyiben a Felhasználói tartalom a Tartalmi Szabályzatba ütközik, a Szolgáltató az abban foglaltaknak megfelelően dönt a Felhasználói tartalom eltávolításáról. A jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit súlyosan és/vagy ismétlődően megszegő felhasználói magatartás esetén a moderátorok az adott Felhasználó valamennyi, a Weblap keretén belül közzétett hozzászólásának megjelenését korlátozhatják ugyanilyen módon.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy egyes témákat, topicokat előzetes értesítés nélkül megszüntessen, ideiglenesen zároljon és/vagy összevonjon.

A Felhasználói tartalom Weblapra történő feltöltésével a Felhasználó ingyenes, az átdolgozást is magában foglaló, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, valamennyi felhasználási módra kiterjedő, harmadik személyre átruházható és harmadik személy részére átengedhető, az adott tartalom valamennyi részére kiterjedő felhasználási jogot enged az Szolgáltatónak. A Felhasználói tartalom eltávolítása a Szolgáltató részére engedett felhasználási jogokat nem érinti. Ha a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott felhasználási módok a jövőben úgy változnak vagy bővülnek, hogy az ismert és engedélyezett felhasználási módok megvalósulását kedvezőbben, hatékonyabban vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a jelen Felhasználási Feltételek alapján a Szolgáltató által megszerzett jogosultság a megváltozott vagy kibővült felhasználási módokra is kiterjed.

2.2 Megosztás

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Szolgáltatás cikkoldalain található közvetlen linkek lekattintásával harmadik fél által üzemeltetett szolgáltatások keretein belül megossza másokkal az adott cikk tartalmának egy részét, és a cikkre mutató linket. A funkció használata független a Szolgáltatótól. A harmadik felek szolgáltatásaival kapcsolatos működési hibákért és nem megfelelő kiszolgálásért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

2.3 Hírlevél

A Felhasználó regisztrációtól függetlenül feliratkozhat Hírlevél fogadására. A Hírlevél tartalmazhat reklámot is. A feliratkozás a Felhasználó valós adatait tartalmazó űrlap hiánytalan kitöltésével indul (név, e-mail cím megadása). A Szolgáltató a feliratkozáskor megadott e-mail címre értesítő levelet küld a feliratkozás tényéről. A Hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó egyidejűleg beleegyezik, hogy Szolgáltató közvetlen üzletszerzési céllal megkeresse az általa megadott elérhetőségein saját vagy üzleti partnerei ajánlatával.

III. ADATKEZELÉS

3.1 Szolgáltató az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

A kezelt személyes adatok körét részben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az Elkertv. 13/A.§-14/C.§-ai határozzák meg.

3.2 A Szolgáltató a hozzájárulás visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldése céljából.

3.3 A Szolgáltató minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználó által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

3.4 A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Szabályzat rendelkezik.

IV. JOGSÉRTÉSEK

4.1 A Szolgáltatás, a Weblap és a Weblapon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen, kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

4.2 A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok és a jelen Felhasználási Feltételek keretei között, a Szolgáltató és harmadik személyek jogainak sérelme nélkül használható. A Felhasználót terheli a felelősség a Szolgáltatással összefüggésben végzett valamennyi tevékenységéért. Amennyiben a Felhasználó jogszabályba vagy a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe ütközően, illetve visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult – akár előzetes értesítés nélkül – a Felhasználó hozzáférési jogát felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá a Felhasználó adatait és az általa közzétett vagy elérhetővé tett információkat eltávolítani vagy módosítani, illetve jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak. A Szolgáltató álláspontja irányadó annak megítélése körében, hogy valamely tartalom vagy magatartás a jelen Felhasználási Feltételekbe ütközik-e.

4.3 Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalán a Weblapra vagy bármely elemére mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg: Forrás pontos megjelölésével www.igenyesferfi.hu vagy ahogy a Felhasználó a saját weboldalán a Weblapra vagy bármely elemére mutató linket, vagyis hiperhivatkozást el tudja helyezni.

4.4 Tilos olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

V. FELELŐSSÉG

5.1 A Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja. A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a Weblap és a Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Weblap folyamatos működtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. Szolgáltató nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok kijavítását valamint az oldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét, azok használata a Felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek). A Szolgáltató a továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése miatt felelősséget nem vállal, a továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében a Szolgáltató kártérítési felelősségét kizárja.

A Szolgáltató a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, megfelelőségéért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

5.2 A Weblapot, illetve a Szolgáltatást a Felhasználó saját felelősségére használhatja. A Felhasználó kifejezetten beleegyezik, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során vagy annak következtében felmerülő bármilyen vagyoni vagy nem vagyoni, következményi vagy bármilyen egyéb kárért, ideértve a Felhasználó vagyonában a Weblap, illetve a Szolgáltatás használata révén bekövetkező károkat.

A Szolgáltatás használatáért – ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által okozott, vagy a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A kiskorú Felhasználó tevékenységéért törvényes képviselője felel. A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak, illetve az érintett harmadik személynek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Szolgáltatót vagy a harmadik személyt a Felhasználó jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó köteles közvetlenül helytállni, valamint minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a Szolgáltatás megszűnését követően is fennáll.

5.3 A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jogsértő magatartása miatt, illetve valamely hatóság vagy bíróság döntése alapján eltávolította a felhasználói tartalmakat.

5.4 A Hírlevélre történő feliratkozáskor az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

5.5 A Weblap harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weblapról. Szolgáltató az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

VI. A SZOLGÁLTATÁS MEGSZŰNÉSE

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás egészét megszüntesse.

Budapest, 2019. május 10.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
TARTALMI SZABÁLYZAT

A Szolgáltató célja, hogy a Weblapon a Felhasználói tartalmak kulturált, udvarias, mások személyét és véleményét tisztelő Felhasználóknak biztosítsanak lehetőséget a véleménynyilvánításra és információcserére.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Felhasználó köteles a Felhasználási Feltételek, a Tartalmi Szabályzat valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint használni a Szolgáltatást.

Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért – ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is – Szolgáltató a felelősségét kizárja, az ilyen magatartásokért kizárólag annak megvalósítója a felelős.

Szolgáltató a Felhasználói tartalmakat nem archiválja, ezért a Felhasználó maga köteles gondoskodni a megfelelő mentésről és tárolásról, amennyiben szüksége van a közzétett információk megőrzésére.

II. TILOS

(a) trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni;
(b) személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni, amely másokra nézve sértő lehet (különösen amely egy másik Felhasználót zavarhat kora, neme, származása, vallása, etnikai, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá mások általi megítélésének negatív irányba történő befolyásolására alkalmas tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan;
(c) olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a Felhasználókat buzdítani;
(d) személyes adatokat, telefonszámot, e-mail címet, idézett telefonbeszélgetés vagy e-mail részletet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más Felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is;
(e) obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;
(f) olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (például engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok);
(g) olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató jóhírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti;
(h) a Szolgáltató döntését felülbírálni és az eltávolított Felhasználói tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni;
(i) szándékosan hátráltatni a szolgáltatást (pl. flood, offtopic, script hozzászólások)
(j) szándékosan félrevezetni a többi Felhasználót, vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témakörben;
(k) más Felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően;
(l) vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét valóságot nélkülöző módon becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni;
(m) bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni;
(n) a Szolgáltató szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni;
(o) reklámot közzétenni, kereskedelmi tevékenységet folytatni, vagy üzletszerű gazdasági tevékenység előmozdítására alkalmas bármilyen tevékenységet folytatni. Reklámnak tekintendő minden olyan információ és hivatkozás, amely nem kapcsolódik szorosan a kommentezett cikk tartalmához, és/vagy célja üzleti haszonszerzés.

Az, hogy egy Felhasználói tartalom trágár, agresszív, sértő vagy fenyegető-e (stb.), szubjektív. A moderátorok feladata eldönteni az adott téma jellegének függvényében, a Felhasználók védelmében és a Szolgáltató érdekeinek figyelembe vételével.

Az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a szolgáltató által hozzáférhetővé tett információ – ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét – sérti, kérheti a szolgáltatótól a tartalom azonnali eltávolítását. Ezért bizonyos esetekben a moderátoroknak nemcsak joga, de kötelessége is az eltávolítás.

Csak az arra kijelölt helyen és a Felhasználási Feltételekben meghatározott módon szabad

(a) eladási, vételi, illetve csere ajánlatot tenni, vagy segítséget kérni ilyen ügyben;
(b) politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni;
(c) olyan tartalmat vagy képet elhelyezni, amely a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan hathat.

A fenti szabályok bármelyikének megszegése esetén a moderátorok tájékoztatás nélkül eltávolíthatják a kérdéses tartalmakat, valamint korlátozhatják a szabályokat megsértő Felhasználó hozzászólási jogát a Weblapon és a kapcsolódó oldalakon. A hozzászólás eltávolítása azt jelenti, hogy annak eredményeképpen a kommente(ke)t csak az adott Felhasználó Facebook ismerősei láthatják. A hozzászólások végleges törlése a Facebook szolgáltatójától kérhető.

III. MODERÁLÁSI ALAPELVEK

A Szolgáltató moderátorok segítségével próbálja meg megtalálni azt a tartalmat, illetve azokat a hozzászólásokat, amelyek a Felhasználási Feltételekbe ütközhetnek, vagy amelyek bármilyen módon sértik vagy sérthetik a Szolgáltató érdekeit, továbbá amelyek esetében felmerülhet a jogszabályok megsértése.

A moderátorok szúrópróbaszerűen tevékenykednek, ugyanakkor bármikor és bármely Felhasználói tartalmat megtekinthetnek. Ha felhasználói visszajelzések, kérések érkeznek a moderátorokhoz, akkor igyekeznek az esetleges problémáknak utánajárni és szükség esetén közbelépni. A moderátorok nem jogászok és nem is hatósági személyek, eszközeik korlátozottak. Kizárólag olyan eszközökkel tudnak élni, amelyek a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételét korlátozhatják. Lehetőségük van bekapcsolódni a beszélgetésekbe, egyes Felhasználói tartalmakat eltávolítani.

A moderátorok a jogsértő, illetve a Felhasználási Feltételekbe ütköző, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó Felhasználók Felhasználói tartalmait eltávolíthatják, illetve a Felhasználó Weblappal kapcsolatos aktivitását korlátozhatják, megvonhatják hozzászólási jogát.

A moderátoroknak nincs lehetőségük arra, hogy befolyásolják az egyes hozzászólások tartalmát, vagy egyes hozzászólásokat utólag átszerkesszenek. Ugyancsak nincs lehetőségük egyes hozzászólások részleteinek eltávolítására.

A moderátorok Felhasználói tartalmakat csak különösen indokolt esetben távolítanak el, és az egyébként nem jogsértő tartalmú Felhasználói tartalmakat kifejezett kérésre sem távolítják el, de a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a moderátorok saját belátásuk szerint egyes Felhasználói tartalmakat eltávolítsanak. A moderátorok nem kötelesek indokolni a döntéseiket.

Kérjük, hogy a kifogásolt hely és hozzászólás, illetve tartalom megjelölésével haladéktalanul jelezze nekünk, ha Ön szerint a Weblapon elérhető valamely információ jogsértő. A jogsértő információkkal kapcsolatos panaszait a következő címre továbbíthatja: info@igenyesferfi.hu.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az Elkertv. rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról.

Iratkozz fel hírlevelünkre és értesülj elsőként az újdonságokról!