Általános Szerződési Feltételek - IF BUSINESS CLASS

mm-IGF@ mm-IGF@ | 2021.10.20 | Olvasási idő: 36 perc

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – IF BUSINESS CLASS


Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ​ÁSZF​) szabályozza az IF-Group Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: ​1114 Budapest, Bartók Béla út 76. 1. em. 2.​, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága​, ​cégjegyzékszám: 01-09-341714​, adószám: 26731715-2-43​, ​e​-mail cím: [email protected], telefonszám: 00 36 20 394 3222, Weboldal: www.igenyesferfi.hu​) ​(a továbbiakban: ​Szolgáltató​) ​által üzemeltetett www.igenyesferfi.hu/ifbusinessclass weboldalon (a továbbiakban. Weboldal) működő ​IF BUSINESS CLASS Klub (a továbbiakban: ​Klub​) belépési és részvételi feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit.

Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A mindenkor hatályos ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató a Szolgáltató weboldalán érhető el. ​A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott adatkezelési kérdésekre az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései irányadóak.

A jelen ÁSZF útján kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, archiválásra. A szerződés nyelve magyar.

Fogalmak:

Előfizetés: a Klubba történő belépés, ezáltal a Klub szolgáltatásai használatának egy adott időszakra történő megvásárlása.

Előfizető: A Klub szolgáltatásainak használatát a Weboldalon történő regisztrációval és az Előfizetés vételárának megfizetésével a Szolgáltatótól megvásárló személy. Előfizető az lehet, aki: a) cselekvőképességében nem korlátozott, nagykorú természetes személy; vagy b) gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy egyéb szervezet, mely esetben a nevében eljáró személy szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.

Felhasználó: az a személy, aki arra jogosultként igénybe veszi a Klub szolgáltatásait, ideértve különösen az Előfizetőt.

Partner: ​az a gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy egyéb szervezet, amely a Szolgáltatóval kötött szerződése alapján a Klub Előfizetői / Felhasználói részére termékeit vagy szolgáltatásait a szolgáltatás nyújtásakor meghatározott kedvezményekkel biztosítja.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, az Előfizetőkre, a Felhasználókra, és a Partnerekre is. Az Előfizető a regisztrációval, a Felhasználó és a Partner a Klub szolgáltatásainak használatával elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat.

1. Tartalom

1.​A Klub Felhasználói kedvezményeket és szolgáltatásokat vehetnek igénybe, így:

1.1 A Klub Felhasználói számára a Weboldalon további tartalom érhető el cikk, ​videó, podcast vagy letölthető pdf anyagok formájában üzlet / életmód / egészség témakörökben. Az elérhető konkrét anyagok tartalmát és mennyiségét a Szolgáltató alakítja ki. A Szolgáltató az elérhető anyagok közé havi rendszerességgel tölt fel új anyagokat. Szolgáltató fenntartja a jogot az előzetesen meghirdetett anyagok témájának, tartalmának és tematikájának előzetes módosítására. A módosításból eredő esetleges károkért a Szolgáltató nem felelős.

1.2 A Szolgáltató a Klub Előfizetői számára esetenként Invite-only rendezvényeken, illetve online rendezvényeken történő részvételt kínál. A rendezvények a Szolgáltató és / vagy harmadik személy által szervezett és ingyenes vagy költségviseléses rendezvények is lehetnek.

1.3 Az Előfizetők dedikált ajánlatokat kapnak a Szolgáltató Partnereitől, amely lehet kedvezmény, extra szolgáltatás vagy ajándék.

1.4 A Szolgáltató az Előfizetők számára időszakonként ajándékkal kedveskedhet.

2. Előfizetés, csatlakozás a Klubhoz

2.1 Az Előfizető havi díj ellenében csatlakozhat a Klubhoz. A Klubhoz a Szolgáltató által meghatározott időszakban lehet csak csatlakozni, amelynek pontos időtartamáról a Szolgáltató a Weboldalon nyújt tájékoztatást.

Az Előfizetés megvásárlására a Weboldalon keresztül van lehetőség, elektronikus regisztráció útján, amelynek során az Előfizető Felhasználói Fiókot hoz létre. A sikeres regisztrációról a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül külön értesítést küld e-mail útján, ezáltal a Felek között létrejön a szerződés (a továbbiakban: Szerződés). A Szerződés határozatlan időre jön létre.

2.2 Az Előfizető a Regisztráció elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatait a Szolgáltató nyilvántartásba vegye és kezelje a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően, és hogy a Szolgáltató a jövőben rendezvényeivel, programjaival, akcióival kapcsolatos információt juttasson el.

Az Előfizető szavatolja, hogy a regisztráció során megadott adatok helyesek, és köteles szükség esetén Felhasználói Fiókját a megfelelő adatokkal aktualizálni. A nyilvánvalóan hibás adatbevitel esetén az Előfizető értesítést kap. Ettől függetlenül az Előfizető köteles áttekinteni a regisztráció során általa megadott adatokat és ellenőrizni azok teljességét és pontosságát. Szolgáltató az Előfizető által megadott adatok valóságtartalmát nem vizsgálja, a valótlan, téves, hibás adatok közléséből eredő károkért való felelősségét kizárja.

2.3 Előfizető a regisztráció során az alábbi adatokat köteles megadni:

 • Név (vezetéknév, keresztnév)
 • E-mail cím
 • Cím
 • Számlázáshoz szükséges adatok
 • Opcionálisan megadható adat: foglalkozás
 • saját jelszó
 • Szolgáltató az Előfizetés vételárának teljes kiegyenlítését követően e-mailben értesíti az Előfizetőt a belépési kódról, amellyel aktiválja a regisztrációt (a továbbiakban: Belépési Adatok). A Belépési Adatok részeként az Előfizető által megadott jelszavát az Előfizető bármikor megváltoztathatja. A Szolgáltató hibásan, hiányosan megadott e-mail cím esetén az Előfizetőt egyéb elérhetőségein felkutatni nem köteles. Amennyiben az Előfizető a Belépési Adatokat technikai okokból kifolyólag nem kapta meg, úgy a Szolgáltató azokat a megadott email-címre az Előfizető erre irányuló jelzése esetén ismételten és díjmentesen megküldi.
 • A felhasználói jelszó elvesztése, elfelejtése esetén az Előfizető a Weboldalon keresztül elérhető elfelejtett jelszó funkciót használva igényelhet új jelszót. A Szolgáltató az új jelszót az igénylés átvételét követően, az új jelszó előállításához szükséges időtartam elteltét követően küldi meg az Előfizető részére, az Előfizető által korábbiakban megadott e-mail címre.
 • Az Előfizető Felhasználói Fiókjában lévő adatai bizalmasak, azokat harmadik fél nem használhatja. Az Előfizető köteles az adatokat oly módon tárolni, amely megvédi azokat az illetéktelen hozzáféréstől. Az Előfizető felel a Klub minden olyan igénybevételéért, amely a Felhasználói Fiókján keresztül az Előfizető adataival valósul meg.

Ha az Előfizető adatainak jogosulatlan felhasználását gyanítja, köteles erről a lehető leghamarabb értesíteni a Szolgáltatót és a felhasználói jelszót módosítani. Ha a Szolgáltató indokoltan feltételezi, hogy a Belépési Adatokat kiadták vagy jogosulatlan személyek egyéb módon visszaéltek velük, akkor jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

A Szolgáltató bármikor jogosult kérni az Előfizetőt, hogy módosítsa felhasználói jelszavát. A módosítást azonnal végre kell hajtani, ennek hiányában a Klub nem elérhető.

Előfizető tudomásul veszi, hogy a Belépési Adatokkal, jelszavával azonos időszakban kizárólag egy, ugyanazon személy jogosult a Klubot Felhasználóként igénybe venni. Az Előfizető ezért köteles a Klub szolgáltatásainak igénybevételéhez biztosított Belépési Adatokat megőrizni, azok titokban tartásáról gondoskodni. Amennyiben a Szolgáltató a Belépési Adatok egyidőben, több személy általi használatát észleli, úgy jogosult a 8. és 10. pontban foglalt jogkövetkezményeket alkalmazni.

A Belépési Adatok, jelszó egyidejű vagy azonos időtartam alatti több Felhasználó, illetve jogosulatlan felhasználó általi használatából eredő károkért, az adatok, jelszó elvesztéséből, ellopásából, jogosulatlan megszerzéséből, átruházásból eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag az Előfizetőt terheli, és a Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy visszaélés esetén sem ad ki új Belépési Adatokat.

2.7 A Szolgáltató kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a Belépési Adatok meghatározott személyhez rendelése nem lehetséges. A számviteli jogszabályoknak történő megfelelés és a tranzakciók biztonsága érdekében, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint a Szolgáltató az Előfizető adatait megőrzi, és ezen adatok a Szolgáltató adatbázisában összekapcsolásra kerülnek a megvásárolt Előfizetéssel.

3. Előfizetési díj és fizetés

3.1 Az Előfizetési díjat a Weboldalon közzétett mindenkor érvényes díjszabás alapján kell megfizetni. Az Előfizetés 30 (harminc) napos időszakonként előre fizetendő.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a meghirdetett és a Weboldalon közzétett Előfizetési díjak mellett további egyedi kedvezményes akciókat szervezzen a Weboldalon, vagy más felületein.

3.2 A Szolgáltató az Előfizetések értékesítését online fizetési szolgáltató bevonásával végzi a SimplePay biztonságos online fizetési felületen keresztül. Előfizető az Előfizetés vételárát kizárólag bankkártya felhasználásával egyenlítheti ki. Az Előfizetés díja az Előfizető általi fizetésre vonatkozó banki tranzakciós visszaigazolás alapján tekinthető teljesítettnek.

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyás fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését az Előfizető nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. A Szolgáltató különösen nem vállal felelősséget az online fizetési felület, illetve az alkalmazott fizetési megoldás hibájából, meghibásodásából eredő kárért.

3.3 Amennyiben az előfizetési díj nem magyar forintban kerül kifizetésre, akkor a bankszámlát vezető bank vagy a fizetési eszközt biztosító szolgáltató határozza meg az átváltási árfolyamot. A Szolgáltató kizárja a felelősségét az alkalmazandó átváltási árfolyamot, illetve bármely más díjat illetően, amelyet a bank vagy a fizetési eszközt nyújtó szolgáltató alkalmaz.

3.4 Az Előfizetőnek a regisztrációval egyidejűleg kell megfizetnie az első 30 (harminc) napra vonatkozó Előfizetési díjat, majd azt követően a soron következő 30 (harminc) napra vonatkozó Előfizetési díjat minden hónapban előre ugyanazon a napon kell megfizetnie, amikor csatlakozott a Klubhoz. Ha az adott nap az adott hónapban nem található, akkor a hónap utolsó napja minősül a fizetés napjának. A regisztrációval egyidejűleg az Előfizető felhatalmazza a Szolgáltatót arra, hogy amennyiben a határozatlan idejű előfizetést a díjfizetéssel fedezett időszak utolsó napjáig nem mondja le, úgy a Szolgáltató a következő 30 (harminc) napra esedékes előfizetési díjat felszámítsa az Előfizető korábban rendelkezésre bocsátott bankkártyáján.

3.5 A Szolgáltató a Klub szolgáltatásaihoz való hozzáférést az Előfizetés teljes vételárának megfizetését követően biztosítja a Felhasználó részére. Szolgáltató az Előfizetés megvásárlásáról elektronikus úton előállított számlát bocsát ki, és a számlát e-mailben küldi el az Előfizető által megadott email címre. Előfizető tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát.

3.6 Ha az Előfizető nem biztosít kellő fedezetet a fizetés esedékessége napján, akkor a rendszer a fizetés sikertelenségéről e-mail üzenetet küld az Előfizető által megadott e-mail címre és a soron következő munkanapon megkísérli ismételten – de legfeljebb még kettő alkalommal – megterhelni a bankkártyát a díj összegével.

Előfizető tudomásul veszi, hogy ha elégtelen fizetőeszköz, vagy egyéb okok miatt a díjfizetést az esedékesség időpontjában nem sikerül rendezni, és az Előfizető nem mondta le az Előfizetését, akkor a Szolgáltató felfüggesztheti vagy korlátozhatja a hozzáférést. Amennyiben az Előfizetés esedékes díjának rendezésére a beterhelés harmadik megkísérlésekor sem kerül sor, úgy a Szerződés, és ezáltal a Felhasználó Klubhoz történő hozzáférése a második sikertelen fizetési tranzakció napján azonnali hatállyal megszűnik.

Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az Előfizetés díját részben vagy egészben nem fizeti meg, akkor regisztrációja automatikusan törlésre kerül.

3.7 Amennyiben felmerül csalás vagy bűncselekmény esetleges gyanúja, a választott fizetési eszköz használata felfüggesztésre kerülhet.

4. Módosítás

Az Előfizető kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult módosítani az Előfizetési díjat. Az Előfizetőt a fenti módosításról legkésőbb harminc (30) nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt az Előfizető által megadott e-mail címre elküldött e-mailben kell értesíteni. A módosítással összefüggésben az Előfizető legkésőbb a módosítás hatályba lépésének napjával jogosult felmondani a Szerződést. Ha az Előfizető nem mondja fel a Szerződést a módosítás hatályba lépése előtt, ez úgy tekintendő, hogy a módosítást elfogadta. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az Előfizetés tartalmát egyoldalúan módosítsa.

5. A Klub szolgáltatásainak igénybevétele

5.1 A Szolgáltató az Előfizetési díj megfizetését követően létrehozza az Előfizető klubtagsági sorszámát a Felhasználói Fiókban, valamint postázza tagsági kártyáját a megadott címére. A Szolgáltató kizárólag magyarországi címre postázza a kártyát ingyenesen és egyetlen alkalommal. Külföldi címre történő postázás és a kártya pótlása térítés ellenében igényelhető. Kártya pótlása esetén az Előfizető új sorszámot kap.

5.2 A Klub tartalom a Weboldalon keresztül a Belépési Adatokkal történt bejelentkezést követően érhető el. Igénybevétele internet kapcsolattal lehetséges, személyi számítógép vagy az alkalmazások használatát lehetővé tevő egyéb eszköz útján, és az elérhető egyes anyagok használatához az eszközbe beépített hangkártya és videókártya is szükséges.

5.3 A Szolgáltató Partnerei által ajánlott kedvezmények, extra szolgáltatások vagy ajándékok az alábbiak szerint vehetők igénybe:

 • a Partner webshopján keresztül a Szolgáltató által az Előfizetőnek dedikált kóddal, amely kód a Weboldalon a Felhasználói Fiókban lesz elérhető bejelentkezés után; ● offline vásárlás esetén: a névre szóló plasztik kártya bemutatásával.

5.4 Szolgáltató az Előfizető részére az általa megadott e-mail címre a Klubbal kapcsolatos legfrissebb információk közlése céljából hírlevelet küld, melyben tájékoztatja az elérhető anyagok körének bővüléséről, továbbá egyéb, számára érdekes információkat közöl.

5.5 A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalt és a Klub keretében elérhető szolgáltatásokat szükség szerint, időről-időre módosítsa. Az Előfizető / Felhasználó nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szolgáltatóval szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.

5.6 Az Előfizető / Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalról történő átirányítás útján elért további weboldalakon olyan termékek és szolgáltatások is megvásárolhatóak, amelyeket nem a Szolgáltató, hanem a Partnerek nyújtanak számára. A szolgáltatások igénybevétele, termékek vásárlása során a szerződéses jogviszony a Felhasználó és a Partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. Az Előfizető / Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa a termékértékesítési és/vagy szolgáltatásnyújtási tevékenység vonatkozásában támasztott igényt semmilyen jogcímen nem jogosult a Szolgáltató felé továbbhárítani. A Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a Partnerek által nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, azokat a Felhasználók kizárólag saját felelősségre vehetik igénybe, használhatják. A Partnerek által biztosított kedvezmények igénybevételének feltételeit a Partnerek határozzák meg. Az Előfizető / Felhasználó tudomásul veszi, hogy nem érvényesíthet igényt a Szolgáltatóval szemben a pontatlan vagy félreérthető tájékoztató anyagok miatt bekövetkezett károkért, illetve ha a Partner nem biztosítja a meghirdetett kedvezményt.

5.7 A kártya elvesztését, ellopását az Előfizető köteles haladéktalanul jelezni a Szolgáltató részére. Minden ennek elmaradásából eredő kár az Előfizetőt terheli.

6. Tiltott felhasználások

6.1 A Felhasználó a Klub szolgáltatásait kizárólag személyes használatára és az ÁSZF-el összhangban veheti igénybe.

6.2 A Felhasználó a Weboldalon a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult gazdasági, kereskedelmi, reklám vagy értékesítési tevékenységet folytatni.

A Felhasználó nem jogosult politikai, vallási, világnézeti nézeteit, vagy egyéb meggyőződését a Klubbal összefüggésben közölni, illetve a Klubot bármely minőségben használó további személyek zavarására alkalmas magatartást tanúsítani. A Felhasználók / Előfizetők kötelesek továbbá tartózkodni az olyan megnyilvánulástól, mely a Szolgáltató jó üzleti hírnevét sértheti, vagy mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.

A Felhasználó / Előfizető nem jogosult az alábbiakra és harmadik személyt sem ösztönözhet az alábbiakra:

 • a Klub szolgáltatásainak törvénytelen vagy nem rendeltetésszerű felhasználására;
 • a Klub szolgáltatásai tartalmának másolására/sokszorosítására, kölcsönzésére, értékesítésére, vagy egyéb módon való terjesztésére, adaptálására;
 • a Klub szolgáltatásainak részét képező bármely biztonsági, titkosítási vagy egyéb technológia vagy szoftver megkerülésére, módosítására, eltávolítására;
 • a Klub szolgáltatásainak a szerzői jogi törvények, egyéb jogszabályok, vagy a jelen ÁSZF megsértésével történő egyéb használata.

7. Kiskorúak

A Klub szolgáltatásain belül előfordulhatnak olyan tartalmak, amelyek károsak lehetnek a kiskorúak személyiség-fejlődésére nézve, vagy felzaklatóak. A Klub szolgáltatásait kiskorúak szülői vagy gondviselői felügyelet és belegyezés nélkül nem használhatják. A szülők vagy gondviselők kizárólagosan felelnek azért, hogy az adott szolgáltatás tartalma az adott kiskorúnak megfelelő-e vagy sem.

8. ​A Szerződés időtartama és megszűnése

8.1 Az előfizetésre vonatkozó Szerződés határozatlan időre jön létre.

8.2 Amennyiben az Előfizető fogyasztónak minősül, üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog tekintetében a 45/2014. (II.26) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A fogyasztónak minősülő Előfizető indokolás nélkül elállhat a szerződéstől a Szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül.

A Szolgáltató tájékoztatja ugyanakkor a Fogyasztónak minősülő Előfizetőket, hogy a

Fogyasztónak minősülő Előfizető sem gyakorolhatja a 14 napon belüli elállási jogát, ha a Szolgáltató (Vállalkozás) az Előfizető (Fogyasztó) kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és az Előfizető e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállás jogát. A Fogyasztónak minősülő Előfizető a regisztrációval elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, ezáltal kifejezetten hozzájárul és előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy a Szolgáltató az Előfizetés díjának megfizetését követően, de még a 14 napos elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő lejártát megelőzően a Szerződés teljesítését megkezdje. Az Előfizető kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató a Belépési Adatok rendelkezésére bocsátásának időpontjában kezdi meg a teljesítést. A Fogyasztónak minősülő Előfizető a jelen ÁSZF elfogadásával egyúttal kifejezetten tudomásul veszi azt, hogy a Szolgáltató teljesítésének megkezdését (azaz a Belépési Adatok megküldését) követően a 14 napos elállási jogát nem jogosult gyakorolni és ezt a jogát elveszíti.

8.3 Előfizető az előfizetést bármikor indokolás nélkül felmondhatja azzal, hogy az adott 30 napos időszakra előre megfizetett díj nem kerül visszafizetésre és a Felhasználó az adott időszak végéig rendelkezik hozzáféréssel a Klub szolgáltatásaihoz.

8.4 Az Előfizetést a Szolgáltató is bármikor indokolás nélkül felmondhatja / attól elállhat azzal, hogy a Szolgáltató választása szerint vagy biztosítja a Felhasználó részére az adott 30 napos időszak végéig a hozzáférést a Klub szolgáltatásaihoz vagy visszatéríti 30 napon belül az időarányosan számított Előfizetői díjat az Előfizető részére. A Szolgáltató visszafizetést csak abban az esetben tud teljesíteni, ha az Előfizető előzetesen megadja azon számlaszámát, amire a visszafizetés teljesíthető. Előfizető kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a visszatérítést banki átutalás útján teljesítse. Amennyiben az Előfizető a visszatérítéshez szükséges számlaszámot nem bocsátja megfelelő időben a Szolgáltató rendelkezésére, úgy a fent hivatkozott határidő elmulasztása nem eshet a Szolgáltató terhére.

Amennyiben a Szolgáltató a Szerződést azért mondja fel azonnali hatállyal, mert a Klub szolgáltatásait engedély nélkül használják vagy indokoltan feltételezhető, hogy ilyen engedély nélküli használat történik; vagy az Előfizető / Felhasználó egyéb módon súlyosan vagy ismételten megszegte a Szerződést, a már megfizetett Előfizetési díj visszatérítésére nem köteles.

8.5 Előfizető a felmondás jogát erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozattal elektronikus üzenet útján gyakorolhatja a Szolgáltató [email protected] e-mail címre történő megküldéssel.

Szolgáltató az elállás/felmondás jogát erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozattal elektronikus üzenet útján gyakorolhatja az Előfizető Felhasználói Fiókjában rögzített e-mail címére történő megküldéssel.

Felmondási nyilatkozatminta

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/ jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Előfizető neve:

Előfizető címe:

Előfizető Szolgáltató által generált sorszáma:

 

9. Szellemi tulajdonjogok

9.1 A Weboldalon található anyagok és a Klub szolgáltatásainak tartalma a szerzői jogi törvény, a védjegytörvény és egyéb szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó jogszabályok hatálya alatt állnak. A Szerződés semmi módon nem ruház a Felhasználóra / Előfizetőre semmilyen, a szolgáltatásra vonatkozó tulajdonjogot vagy bármely egyéb szellemi tulajdonjogot.

A Weboldalon, a Szolgáltató rendszerében, így különösen a Weboldalon megjelenő Klub aloldal részeként megjelenített tartalom és megjelenések (ideértve többek közt valamennyi szöveges és képi megjelenést, grafikát és egyéb anyagot, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) a Szolgáltató szellemi alkotásai, vagy a Szolgáltató rendelkezik az arra vonatkozó felhasználási joggal. A Weboldalon megjelenített digitális tartalmak a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megtekintésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel, nem másolhatóak, terjeszthetők, és egyéb módon sem hasznosíthatóak, kivéve ha a Szolgáltató engedélyezi az adott tartalom letöltését, de ez esetben is kizárólag magáncélú használat engedélyezett.

A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve szerződéses partnereit illetik meg.

A Felhasználó / Előfizető nem jogosult a Szolgáltató által a Klub keretében hozzáférhetővé tett anyagok, ismeretek másolására, harmadik személyek részére történő továbbadására, vagy a Szolgáltató utasításaitól eltérő, vagy céljaival ellentétes felhasználására.

9.2 A Felhasználó vállalja, hogy nem kerüli meg, távolítja el, változtatja meg vagy zavarja meg a Weboldal tartalomvédelmét; nem használ semmilyen automatizált eszközt a szolgáltatás eléréséhez; nem fejti vagy modellezi vissza a Klub szolgáltatáson keresztül elérhető szoftvereket vagy más termékeket és folyamatokat; nem helyez be semmilyen kódot vagy terméket, illetve semmilyen módon nem manipulálja a Klub szolgáltatás tartalmát; és nem alkalmaz semmilyen adatbányászati, adatgyűjtési vagy adatkinyerési módszert.

10. Szavatosság, felelősség

10.1 Szolgáltató biztosítja a Weboldalon elérhető Klub adattartalom folyamatos internetes elérhetőségét, de nem vállal felelősséget a Weboldalra feltöltött tartalomért. Esetleges üzemzavar esetén a Szolgáltató mindent megtesz a hibák elhárításáért, nem tartozik azonban felelősséggel a neki nem felróhatóan bekövetkező, váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be. A Szolgáltató nem szűri és nem szűrheti a Weboldal forgalmát, nem szűr vírusok és más ártalmas kódok, kéretlen levelek, elektronikus szemét ellen, az Előfizetőket / Felhasználókat ért támadásokért, azok elhárításáért nem felel. Szolgáltató nem vállal szavatosságot a Weboldal host szolgáltató, valamint a Felhasználó által igénybe vett internet szolgáltató működési problémáiért, kimaradásaiért, illetve azért, hogy ezen okokra visszavezethetően a hozzáférés mennyi ideig biztosított. Szolgáltató rendszeres karbantartás miatt jogosult a hozzáférést szüneteltetni. A karbantartás idején változatlan a díjfizetési kötelezettség. A Szolgáltató megtesz minden ésszerű lépést annak érdekében, hogy a rendszeres karbantartás során a Szolgáltatás a lehető legrövidebb ideig szüneteljen. A szünetelés nem jelenti a Szolgáltató által a rendelkezésre állással kapcsolatban vállalt kötelezettség megszegését.

10.2 Szolgáltató nem felelős különösen a Klub szolgáltatásainak szüneteléséért, ha a szünetelést vis maior (így többek között, de nem kizárólagosan: háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, pandémia, járvány, különösen a COVID-19 vagy annak kiújulása, újabb hulláma, ebből eredő korlátozások, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar, hatósági, rendelkezés, közszolgáltatások elégtelensége, a Szolgáltató érdekkörén kívül felmerülő okból történő szerver leállás, harmadik személyek által alkalmazott romboló alkalmazások, jogszabályi környezet jelentős megváltozása stb.) vagy a Szolgáltató érdekkörén kívül eső harmadik személy magatartása idézte elő, amely nem jelenti a Szolgáltató által a rendelkezésre állással kapcsolatban vállalt kötelezettség megszegését.

10.3 Szolgáltató semminemű felelősséggel nem tartozik abban az esetben, ha eszköze nem alkalmas az olvasóprogram megnyitására, futtatására, valamint a megfelelő sávszélességű internet kapcsolatra.

10.4 A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Felhasználó a 2013. évi V. Ptk. rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. Az Előfizető a hiba jellege szerint, elsődleges igényként kijavítást kérhet (azaz a Weboldalon a Klubhoz történő hozzáférés biztosítása és/vagy a Szerződés szerinti hozzáférési időszak meghosszabbítása a hibával /kieséssel/ arányos tartamban). Az igény bejelentése az ügyfélszolgálaton az [email protected] e-mail címen keresztül lehetséges. A Szolgáltató nem vállal jótállást.

10.5 A Felhasználó a Klub szolgáltatásait csak saját felelősségére veheti igénybe. A Szolgáltató kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Felhasználót / Előfizetőt a jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. Az Előfizetés díja az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.

10.6 Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a szerződéses Partnerek vagy egyéb harmadik személyek által rendelkezésre bocsátott és a Klubon keresztül hozzáférhetővé tett anyagok tartalmáért, ideértve az azokban elhelyezett hirdetéseket és reklámokat is, valamint a Partnerek által nyújtott szolgáltatásokért, értékesített termékekért. Szolgáltató nem felel a Partnerek elmaradt vagy elégtelen kedvezményeiért.

10.7 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a közzétett anyagok szerzői jogi jogosultjai bármikor jogosultak az adott anyag felhasználására adott engedélyt visszavonni, ez esetben a Szolgáltató az adott anyagot a saját rendszereiről eltávolítja.

10.8 Szolgáltató szerkesztői által összeállított és a Weboldalon, Klubon bármilyen formában közzétett tartalmak nem minősülnek tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a Felhasználó / Előfizető kizárólagos felelősségi körébe tartoznak.

10.9 A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet bármely, Klub szolgáltatásait használó személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott vagy szolgáltatások nem szakszerű vagy nem jogszerű használatából ered. A Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét a következményi károk tekintetében. A Szolgáltató kártérítési felelősségének felső összeghatára minden esetben a Felhasználó által megvásárolt Előfizetés egy éves díjára korlátozott, kivéve, ha jogszabály a felelősség ilyen korlátozását kifejezetten kizárja.

10.10 A Weboldal és a Klub keretében nyújtott szolgáltatások kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a Szerződés rendelkezéseinek betartása mellett használható. Felhasználó / Előfizető köteles teljeskörűen megtéríteni mindazt a kárt, amit mindezek megszegésével Szolgáltatónak okoz. A Szolgáltatót a Szerződés díjának azon része, amely a felmondás (a Szerződés megszűnése) okán szolgáltatással nem érintett, kötbérként illeti meg.

11. Átruházás

A Szolgáltató az Előfizető előzetes hozzájárulása nélkül jogosult a Szerződésből eredő jogait, követeléseit és kötelezettségeit harmadik félre átruházni. Az Előfizető a Szolgáltató előzetes jóváhagyásával jogosult a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházni.

12. Joglemondás kizárása

Ha a Szolgáltató nem követeli a Szerződésben biztosított valamely jog teljesítését vagy nem jár el az Előfizetővel / Felhasználóval szemben a Szerződés megsértése miatt, ez nem tekinthető az adott jogsértés vagy bármely jövőbeli hasonló jogsértések jóváhagyásának és semmi módon nem érinti a Szolgáltatónak a Szerződésben biztosított jogait.

13. Reklamációk, vitarendezés, jogorvoslat

Ha a Felhasználó nem elégedett a Klub szolgáltatással, az Előfizető a 14. pontban megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval. A Felek a Szerződésből eredő összes vitát megkísérlik elsősorban békés úton rendezni. Ha a felek nem tudnak megállapodásra jutni, a vitát az illetékes magyarországi rendes bíróság rendezi.

Nem minősül panasznak, ha a Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével vagy a Klubbal kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér.

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben jogszabály eltérő rendelkezése hiányában első fokon a területileg illetékes járási hivatalok, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. Az illetékes járási hivatalok listájának elérhetősége: https://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes járási hivatalnál benyújtható.

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben felmerülő fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest,​ ​Pf.: 10.

E-mail cím: ​bekelteto.testule​[email protected]

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

 1. A Szolgáltató elérhetőségei:

Szolgáltató: ​IF-Group Korlátolt Felelősségű Társaság cím: 1114 Budapest, Bartók Béla út 76. 1. em. 2.​, e-mail cím: [email protected],

telefonszám: 00 36 20 394 32 22

15. Egyéb

15.1. Jelen ÁSZF magyar nyelven készült, jelen ÁSZF-re Magyarország joga irányadó. Az itt nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

15.2 A jelen ÁSZF-fel, illetve a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatos jogvitában a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékessége kerül kikötésre.

15.2. Amennyiben a jelen ÁSZF, illetve a hatálya alá tartozó Szerződés bármely rendelkezése jogszabályi rendelkezés okán érvénytelenné válna, úgy az az ÁSZF, illetve az ÁSZF hatálya alá tartozó Szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti. Bármely érvénytelen, vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely a felek gazdasági céljának és a felek eredeti szándékának megfelel, figyelembe véve az érdekeltségek jellegét is.

15.3 Jelen általános szerződési feltételek 2020.08.15. napján lépnek hatályba, és visszavonásig érvényesek. Az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a Weboldalon elérhető.

Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a Klubon kívüli, a Weboldalról történő átirányítás útján elért további weboldalakon ellenérték fejében igénybe vehető egyéb szolgáltatásokra és/vagy vásárlásokra vonatkozó jogviszonyokra. A Partnerek által nyújtott termékekre és szolgáltatásokra értelemszerűen a Partnerek által meghatározott adatkezelési és általános szerződési feltételek irányadóak.

A Szolgáltató – a jogszabályi keretek között – fenntartja az ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok egyoldalú módosításának jogát, amelyet az Előfizető / Felhasználó kifejezetten elfogad.

 

Iratkozz fel hírlevelünkre és értesülj elsőként az újdonságokról!