FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A jelen Felhasználási Feltételek a Halmai Zsófia EV. (Adószám: 66878290133, nyilvántartási szám: 40238488) (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett http://igenyesferfi.hu/ oldalain (a továbbiakban: Weblap) elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, valamint mindenki, aki a Szolgáltatást igénybe veszi.

A Weblap látogatásával és a Szolgáltatás bármely elemének igénybevételével a Felhasználó elfogadja a Felhasználási Feltételeket. A Weblappal és a Szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatkezelési Szabályzat) a Felhasználási Feltételek részét képezi és kötelező minden Felhasználóra. A Weblap felépítéséből adódóan egyes szolgáltatások saját felhasználási feltételekkel rendelkezhetnek. A jelen Felhasználási Feltételektől történő eltérés esetén az adott szolgáltatás felhasználási feltételei irányadóak. Bármely a Weblaptól különböző weboldal, a Weblaphoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek is vonatkoznak.

A Szolgáltató egyoldalúan jogosult a Felhasználási Feltételek módosítására. A Szolgáltató a módosításról a Weblap Felhasználási Feltételeket tartalmazó részén tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítás időpontját követően a Felhasználó a Weblap látogatásával, bármely Szolgáltatás igénybevételével egyben elfogadja a Felhasználási Feltételek módosítását is.

I. A Szolgáltatás célja és lényege

1.1 A Szolgáltatás célja a Felhasználók tájékoztatása a teljesség igénye nélkül, szubjektíven, de lehetőség szerint a lehető legszélesebb körben olyan témakörökben, amelyek iránt a Weblap tematikája iránt érdeklődő Felhasználók érdeklődést mutatnak, lényegi információközléssel, ugyanakkor lehetőség szerint segítséget nyújtva az adott témához kapcsolódó további adatok és információk megismeréséhez.

A Szolgáltatás lényege a Szolgáltató vagy az általa megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelmét élvező tartalmak hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele, szubjektíven kiválasztott más tartalomszolgáltatók által közzétett anyagok közvetlen (deep) linkek útján stb.

A Weblapon közzétételre kerülnek termékeket és szolgáltatásokat bemutató, összehasonlító, értékelő és tesztelő, a Felhasználók igényei szerinti tartalmak (a továbbiakban: Szolgáltatói Tartalom). A Szolgáltatói Tartalmak minden esetben a szerző szubjektív, önálló véleményét tükrözik, illetve a termék / szolgáltatás jellegéhez igazodóan a termékkel / szolgáltatással kapcsolatos, válogatott információkat tartalmazzák közvetlenül vagy közvetve (linkek útján), a célközönség ismert elvárásainak figyelembevételével.
A Szolgáltatói Tartalmak közzétételével Szolgáltató a Felhasználók független, gyors, pontos és széleskörű tájékoztatását kívánja szolgálni.

1.2 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weblap bármely elemét előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Weblapon „hirdetés” jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

1.3 A Szolgáltatás egyes részeinek működtetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül (pl.: hozzászólások). A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

II. Szolgáltatások

2.1 Felhasználói hozzászólások

Felhasználónak lehetősége van a Szolgáltató egyes cikkeihez szöveges hozzászólást (a továbbiakban: Hozzászólás) fűzni, amely a többi Felhasználó számára láthatóvá válik. A Szolgáltató egyedileg határozza meg, melyik cikkhez van lehetősége a Felhasználónak Hozzászólást fűzni.

A Hozzászólás írására és megjelenítésére a Szolgáltató harmadik fél által fejlesztett és üzemeltetett technikai megoldást használ (részletes információk itt: Facebook), amelynek működéséért, esetleges hibáiért nem vállal felelősséget.

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a Felhasználói tartalmakra vonatkozó részletes szabályokat, melyeket a jelen Felhasználási Feltételek részét képező Tartalmi Szabályzat tartalmaz (1. számú melléklet). Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tartalmi Szabályzatot.

A Szolgáltató csupán szúrópróbaszerűen ellenőrzi a Felhasználói tartalmakat a Tartalmi Szabályzatban rögzített moderálási alapelveknek megfelelően. Amennyiben a Felhasználói tartalom a Tartalmi Szabályzatba ütközik, a Szolgáltató az abban foglaltaknak megfelelően dönt a Felhasználói tartalom eltávolításáról. A jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit súlyosan és/vagy ismétlődően megszegő felhasználói magatartás esetén a moderátorok az adott Felhasználó valamennyi, a Weblap keretén belül közzétett hozzászólásának megjelenését korlátozhatják ugyanilyen módon.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy egyes témákat, topicokat előzetes értesítés nélkül megszüntessen, ideiglenesen zároljon és/vagy összevonjon.

A Felhasználói tartalom Weblapra történő feltöltésével a Felhasználó ingyenes, az átdolgozást is magában foglaló, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, valamennyi felhasználási módra kiterjedő, harmadik személyre átruházható és harmadik személy részére átengedhető, az adott tartalom valamennyi részére kiterjedő felhasználási jogot enged az Szolgáltatónak. A Felhasználói tartalom eltávolítása a Szolgáltató részére engedett felhasználási jogokat nem érinti. Ha a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott felhasználási módok a jövőben úgy változnak vagy bővülnek, hogy az ismert és engedélyezett felhasználási módok megvalósulását kedvezőbben, hatékonyabban vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a jelen Felhasználási Feltételek alapján a Szolgáltató által megszerzett jogosultság a megváltozott vagy kibővült felhasználási módokra is kiterjed.

2.2 Megosztás

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Szolgáltatás cikkoldalain található közvetlen linkek lekattintásával harmadik fél által üzemeltetett szolgáltatások keretein belül megossza másokkal az adott cikk tartalmának egy részét, és a cikkre mutató linket. A funkció használata független a Szolgáltatótól. A harmadik felek szolgáltatásaival kapcsolatos működési hibákért és nem megfelelő kiszolgálásért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

2.3 Hírlevél

A Felhasználó regisztrációtól függetlenül feliratkozhat Hírlevél fogadására. A Hírlevél tartalmazhat reklámot is. A feliratkozás a Felhasználó valós adatait tartalmazó űrlap hiánytalan kitöltésével indul (név, e-mail cím megadása). A Szolgáltató a feliratkozáskor megadott e-mail címre értesítő levelet küld a feliratkozás tényéről. A Hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó egyidejűleg beleegyezik, hogy Szolgáltató közvetlen üzletszerzési céllal megkeresse az általa megadott elérhetőségein saját vagy üzleti partnerei ajánlatával.

III. Adatkezelés

3.1 Szolgáltató az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

A kezelt személyes adatok körét részben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az Elkertv. 13/A.§-14/C.§-ai határozzák meg.

3.2 A Szolgáltató a hozzájárulás visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldése céljából.

3.3 A Szolgáltató minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználó által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

3.4 A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Szabályzat rendelkezik.

IV. Jogsértések

4.1 A Szolgáltatás, a Weblap és a Weblapon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen, kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

4.2 A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok és a jelen Felhasználási Feltételek keretei között, a Szolgáltató és harmadik személyek jogainak sérelme nélkül használható. A Felhasználót terheli a felelősség a Szolgáltatással összefüggésben végzett valamennyi tevékenységéért. Amennyiben a Felhasználó jogszabályba vagy a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe ütközően, illetve visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult – akár előzetes értesítés nélkül – a Felhasználó hozzáférési jogát felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá a Felhasználó adatait és az általa közzétett vagy elérhetővé tett információkat eltávolítani vagy módosítani, illetve jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak. A Szolgáltató álláspontja irányadó annak megítélése körében, hogy valamely tartalom vagy magatartás a jelen Felhasználási Feltételekbe ütközik-e.

4.3 Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalán a Weblapra vagy bármely elemére mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg: Forrás pontos megjelölésével www.igenyesferfi.hu vagy ahogy a Felhasználó a saját weboldalán a Weblapra vagy bármely elemére mutató linket, vagyis hiperhivatkozást el tudja helyezni.

4.4 Tilos olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

V. Felelősség

5.1 A Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja. A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a Weblap és a Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Weblap folyamatos működtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. Szolgáltató nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok kijavítását valamint az oldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét, azok használata a Felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek). A Szolgáltató a továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése miatt felelősséget nem vállal, a továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében a Szolgáltató kártérítési felelősségét kizárja.

A Szolgáltató a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, megfelelőségéért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

5.2 A Weblapot, illetve a Szolgáltatást a Felhasználó saját felelősségére használhatja. A Felhasználó kifejezetten beleegyezik, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során vagy annak következtében felmerülő bármilyen vagyoni vagy nem vagyoni, következményi vagy bármilyen egyéb kárért, ideértve a Felhasználó vagyonában a Weblap, illetve a Szolgáltatás használata révén bekövetkező károkat.

A Szolgáltatás használatáért – ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által okozott, vagy a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A kiskorú Felhasználó tevékenységéért törvényes képviselője felel. A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak, illetve az érintett harmadik személynek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Szolgáltatót vagy a harmadik személyt a Felhasználó jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó köteles közvetlenül helytállni, valamint minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a Szolgáltatás megszűnését követően is fennáll.

5.3 A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jogsértő magatartása miatt, illetve valamely hatóság vagy bíróság döntése alapján eltávolította a felhasználói tartalmakat.

5.4 A Hírlevélre történő feliratkozáskor az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

5.5 A Weblap harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weblapról. Szolgáltató az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

VI. A Szolgáltatás megszűnése

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás egészét megszüntesse.

Budapest, 2016. május 31.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
TARTALMI SZABÁLYZAT

A Szolgáltató célja, hogy a Weblapon a Felhasználói tartalmak kulturált, udvarias, mások személyét és véleményét tisztelő Felhasználóknak biztosítsanak lehetőséget a véleménynyilvánításra és információcserére.

I. Általános szabályok

Felhasználó köteles a Felhasználási Feltételek, a Tartalmi Szabályzat valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint használni a Szolgáltatást.

Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért – ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is – Szolgáltató a felelősségét kizárja, az ilyen magatartásokért kizárólag annak megvalósítója a felelős.

Szolgáltató a Felhasználói tartalmakat nem archiválja, ezért a Felhasználó maga köteles gondoskodni a megfelelő mentésről és tárolásról, amennyiben szüksége van a közzétett információk megőrzésére.

II. Tilos

(a) trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni;
(b) személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni, amely másokra nézve sértő lehet (különösen amely egy másik Felhasználót zavarhat kora, neme, származása, vallása, etnikai, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá mások általi megítélésének negatív irányba történő befolyásolására alkalmas tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan;
(c) olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a Felhasználókat buzdítani;
(d) személyes adatokat, telefonszámot, e-mail címet, idézett telefonbeszélgetés vagy e-mail részletet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más Felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is;
(e) obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;
(f) olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (például engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok);
(g) olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató jóhírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti;
(h) a Szolgáltató döntését felülbírálni és az eltávolított Felhasználói tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni;
(i) szándékosan hátráltatni a szolgáltatást (pl. flood, offtopic, script hozzászólások)
(j) szándékosan félrevezetni a többi Felhasználót, vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témakörben;
(k) más Felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően;
(l) vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét valóságot nélkülöző módon becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni;
(m) bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni;
(n) a Szolgáltató szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni;
(o) reklámot közzétenni, kereskedelmi tevékenységet folytatni, vagy üzletszerű gazdasági tevékenység előmozdítására alkalmas bármilyen tevékenységet folytatni. Reklámnak tekintendő minden olyan információ és hivatkozás, amely nem kapcsolódik szorosan a kommentezett cikk tartalmához, és/vagy célja üzleti haszonszerzés.

Az, hogy egy Felhasználói tartalom trágár, agresszív, sértő vagy fenyegető-e (stb.), szubjektív. A moderátorok feladata eldönteni az adott téma jellegének függvényében, a Felhasználók védelmében és a Szolgáltató érdekeinek figyelembe vételével.

Az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a szolgáltató által hozzáférhetővé tett információ – ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét – sérti, kérheti a szolgáltatótól a tartalom azonnali eltávolítását. Ezért bizonyos esetekben a moderátoroknak nemcsak joga, de kötelessége is az eltávolítás.

Csak az arra kijelölt helyen és a Felhasználási Feltételekben meghatározott módon szabad

(a) eladási, vételi, illetve csere ajánlatot tenni, vagy segítséget kérni ilyen ügyben;
(b) politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni;
(c) olyan tartalmat vagy képet elhelyezni, amely a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan hathat.

A fenti szabályok bármelyikének megszegése esetén a moderátorok tájékoztatás nélkül eltávolíthatják a kérdéses tartalmakat, valamint korlátozhatják a szabályokat megsértő Felhasználó hozzászólási jogát a Weblapon és a kapcsolódó oldalakon. A hozzászólás eltávolítása azt jelenti, hogy annak eredményeképpen a kommente(ke)t csak az adott Felhasználó Facebook ismerősei láthatják. A hozzászólások végleges törlése a Facebook szolgáltatójától kérhető.

III. Moderálási Alapelvek

A Szolgáltató moderátorok segítségével próbálja meg megtalálni azt a tartalmat, illetve azokat a hozzászólásokat, amelyek a Felhasználási Feltételekbe ütközhetnek, vagy amelyek bármilyen módon sértik vagy sérthetik a Szolgáltató érdekeit, továbbá amelyek esetében felmerülhet a jogszabályok megsértése.

A moderátorok szúrópróbaszerűen tevékenykednek, ugyanakkor bármikor és bármely Felhasználói tartalmat megtekinthetnek. Ha felhasználói visszajelzések, kérések érkeznek a moderátorokhoz, akkor igyekeznek az esetleges problémáknak utánajárni és szükség esetén közbelépni. A moderátorok nem jogászok és nem is hatósági személyek, eszközeik korlátozottak. Kizárólag olyan eszközökkel tudnak élni, amelyek a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételét korlátozhatják. Lehetőségük van bekapcsolódni a beszélgetésekbe, egyes Felhasználói tartalmakat eltávolítani.

A moderátorok a jogsértő, illetve a Felhasználási Feltételekbe ütköző, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó Felhasználók Felhasználói tartalmait eltávolíthatják, illetve a Felhasználó Weblappal kapcsolatos aktivitását korlátozhatják, megvonhatják hozzászólási jogát.

A moderátoroknak nincs lehetőségük arra, hogy befolyásolják az egyes hozzászólások tartalmát, vagy egyes hozzászólásokat utólag átszerkesszenek. Ugyancsak nincs lehetőségük egyes hozzászólások részleteinek eltávolítására.

A moderátorok Felhasználói tartalmakat csak különösen indokolt esetben távolítanak el, és az egyébként nem jogsértő tartalmú Felhasználói tartalmakat kifejezett kérésre sem távolítják el, de a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a moderátorok saját belátásuk szerint egyes Felhasználói tartalmakat eltávolítsanak. A moderátorok nem kötelesek indokolni a döntéseiket.

Kérjük, hogy a kifogásolt hely és hozzászólás, illetve tartalom megjelölésével haladéktalanul jelezze nekünk, ha Ön szerint a Weblapon elérhető valamely információ jogsértő. A jogsértő információkkal kapcsolatos panaszait a következő címre továbbíthatja: info@igenyesferfi.hu.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az Elkertv. rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról.