ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT


A Halmai Zsófia EV. (Adószám: 66878290133, nyilvántartási szám: 40238488) (a továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Adatkezelési Szabályzatban és a hatályos jogszabályokban foglaltaknak.

A Szolgáltató egyoldalúan jogosult az Adatkezelési Szabályzat módosítására. A Szolgáltató a módosításról a Weblap Adatkezelési Szabályzatot tartalmazó részén tájékoztatja a Felhasználókat.

A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.);
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elkertv.);
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

A jelen Adatkezelési Szabályzatban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. Weblap: a Szolgáltató által üzemeltetett https://igenyesferfi.hu/ oldal. Szolgáltatás: a Weblapon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások.

I. Az adatkezelés alapelvei

1.1 A személyes adatok Szolgáltató általi felvétele és kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A Felhasználó a hozzájárulást az adott Szolgáltatás, részszolgáltatás igénybevételével (pl. Weblap megnyitása, hozzászólás nyilvánosságra hozatala stb.), használatának kezdeményezésével, illetve használatával adja meg.

1.2 A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A Szolgáltatónak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Szolgáltató a Szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

1.3 A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által megosztott felhasználói tartalomért a Felhasználó felel.

1.4 A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában Szolgáltató a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

1.5 A Felhasználók által megosztott tartalomért a Felhasználó felel. Különösen igaz ez a személyes adatokat (pl. arcképmás, hang) is tartalmazó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, vagy azokkal kapcsolatos más adatkezelési műveletekre, mely adatkezelésekhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás beszerzése a Felhasználó feladata.

Amennyiben valamely Felhasználó profilját törli, vagy törlésre kerül, megosztott tartalmának egy része – név nélkül – továbbra is elérhető maradhat.

1.6 A Hírlevél küldéshez a Felhasználó kifejezett hozzájárulása szükséges.
Leiratkozás módja:
postai úton: Budapest V. Pf: 234, 1241
elektronikus levél útján: [email protected]

II. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

2.2 A Kezelt adatok köre: név, e-mail cím .

2.2 Az adatkezelés célja a Szolgáltatás nyújtása:

a) a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;
b) a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető részszolgáltatások) azonosítása;
c) a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
d) a Szolgáltatások fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése;
e) a Szolgáltatás ügyfélszolgálatán keresztüli ügyintézés;
f) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;
g) reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.);
h) Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat, blog, fórum, fotóalbum, stb.) közzétételéhez tárhely biztosítása;
i) a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

A hirdetésmegjelenítés és/vagy tartalomszolgáltatás keretében a Szolgáltató a Felhasználó által a Szolgáltatás igénybevétele során megadott, hozzáférhetővé tett adatokat (beleértve a Szolgáltató, valamint a külső szolgáltató által elhelyezett cookie-k által a Szolgáltató üzemeltetésében álló weboldalakon észlelt felhasználói szokásokról gyűjtött információkból nyert adatokat, naplózási adatokat), konverziós eseményeket felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a weboldal(ak)on célzott tartalmat jelenítsen meg, és/vagy hirdetést jelenítsen meg. A Szolgáltató a célzott tartalomszolgáltatáshoz és hirdetés-megjelenítéshez külső szolgáltatót vehet igénybe.

2.3 Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Elkertv. 13/A.§-14/C.§-a, Grt. 6.§-a.

2.4 Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

Az adatkezelés megszűnésére okot adhat az adatok Felhasználó általi vagy általa kezdeményezett törlése, egyéb érintett által kezdeményezett törlés, a Felhasználó inaktivitása, a Felhasználási Feltételek Felhasználó általi megsértése, a Szolgáltatás megszüntetése, a bíróságok, hatóságok adattörlést, adatmegsemmisítést elrendelő végrehajtható ítélete, határozata.
A Szolgáltató a jelen Szabályzat és a Felhasználási Feltételek eltérő rendelkezése hiányában – a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldése céljából. Eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltatás megszűnése, illetve a Szolgáltatás igénybevételének megszüntetése nem jelenti a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását, a hozzájárulást – megkeresés-típusonként (pl. Hírlevél) – külön szükséges visszavonni.

2.5 Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-97176/2016.

2.6 A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.
A látogatói forgalom méréséhez (session ID), valamint a kényelmi funkciók biztosításához szükséges adatokat böngésző cookie-k gyűjtik és tárolják.

III. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a Szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.

A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

IV. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

4.1 Adatok módosítása, törlése, zárolása

A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on:
postai úton: Budapest V. Pf: 234, 1241
elektronikus levél útján: [email protected]

A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on:
postai úton: Budapest V. Pf: 234, 1241
elektronikus levél útján: [email protected]

Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való elesést (pl. nyereményjátékból való kizárást stb.) eredményezhet.

A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait szankciószerűen a Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben is törölheti. A Felhasználó személyes adatait akkor is törli a Szolgáltató, ha kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte, vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

A Szolgáltatás megszűnésével – a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – a Szolgáltató törli a Szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét Szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait. A Szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más Szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a Szolgáltatás megszűnését. Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot a Felhasználási Feltételekben meghatározott eseteken, valamint akkor, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a Szolgáltató, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, illetve a jelen Szabályzatban meghatározott módon és címen.

4.2 Tájékoztatás

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott Szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben illetve az itt megjelölt elérhetősége(ke)n. A Szolgáltató a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a Szolgáltatót tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. A Szolgáltató a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

4.3 Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen:
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha a Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

4.4 Igény bejelentése a Szolgáltatónál

A Szolgáltató az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó igények bejelentésére többféle módon lehetőséget adhat: írásban, email útján stb. Amennyiben a Szolgáltató az igény benyújtására email útján lehetőséget ad, a korábban a Szolgáltató részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott email címről érkezett igényt a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – a Szolgáltató vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.

Amennyiben a Szolgáltató adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának a Szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.

4.5 Jogorvoslati lehetőségek

A Szolgáltató akkor biztosítja a fent meghatározott, jogszabályok által előírt jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét, amennyiben az érintett (akár Felhasználó, akár egyéb érintett) – a Szolgáltató vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolja személyazonosságát és az érintett adattal fennálló kapcsolatát.

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén a Felhasználó vagy az érintett az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., [email protected], +36-1-3911400, www.naih.hu).

V. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Egyes Szolgáltatások során a Felhasználó bárki számára hozzáférhetővé teheti, nyilvánosságra hozhatja az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait az ott meghatározott módon. A személyes adatok nyilvánosságra hozásához a Felhasználó az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott cselekménnyel (pl. a Szolgáltatás egyes részszolgáltatásának igénybe vétele, stb.) ad hozzájárulást.

Egyes Szolgáltatások során a Szolgáltató a Felhasználó Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait az ott meghatározott módon és személy(ek) számára hozzáférhetővé teszi, továbbítja. A személyes adatok meghatározott harmadik személyek felé való továbbításához a Felhasználó az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott cselekménnyel (pl. a Szolgáltatás egyes részszolgáltatásának igénybe vétele stb.) ad hozzájárulást.

VI. Adatfeldolgozás

A Szolgáltató Szolgáltatásai nyújtása, a Felhasználók kiszolgálása és a Szolgáltatást működtető informatikai rendszer üzemeltetése érdekében az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozók a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseiknek megfelelően, a jogszabályok betartása mellett végzik adatfeldolgozói tevékenységüket.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről az Adatkezelési Szabályzat módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.
Adatfeldolgozók adatai:
Név: Halmai Zsófia EV.
Cím: Budapest V. Pf: 234, 1241
Nyilvántartási szám: 40238488
Budapest, 2016. május 31.